Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
kanalen en vaarten doorsneden, welke het verkeer zeer bevorderen, en heeft
vele plassen, waarvan evenwel verscheidene zijn droog gemaakt, zooals de
groote Zuidpias en andere; een deel van het eveneens drooggemaakte
Haarlemmermeer behoort tot deze provincie. De Biesbosch, een waterplas,
ruim 400 jaar geleden ontstaan door een watervloed, welke volgens
sommigen, 72 dorpen verzwolg, telt meer dan 50 eilandjes, grootendeels
met biezen bewassen.
De hoofdplaats van Zuidholland en de residentie des Konings is: 's-Gra-
venhage, met 94,895 inwoners, eene schoon gebouwde, alleraangenaamst
gelegen stad, die verscheidene merkwaardige gebouwen telt. In de eerste
plaats noemen wij hier:
Het Binnenhof, waar zich hel oude grafelijke hof verheft, dat in 1150
door Graaf Willem II gebouwd werd, cn door zijn uiterlijk aan de grijze
middeleeuwen herinnert. De zich daarin bevindende ridderzaal, 36 el lang,
19 el breed en 21 el hoog waarvan de zoldering door geen enkele pilaar
ondersteund wordt, werd toen ter tijdu geacht de schoonste van Europa
te overtreffen; het dak wordt geschraagd door balken van iersch of ceder-
hout, waarin nimmer spinnen of ander ongedierte nestelen
Deze eerwaardige ridderzaal, waar de Koning van Spanje werd af-
gezworen, waar het twaalfjarig bestand geteekend werd, waar in 1651
de beroemde raadsvergadering gehouden werd, die rijk versierd was met
de veroverde vaandels en andere zegeteekenen, waaraan zich zoo vele roem-
rijke en ook treurige herinneringen vastknoopen, die zaal werd later
vernederd tot eene plaats, waar de loterij getrokken wordt.
De andere deelen van het Binnenhof bevatten de zoogenoemde hof-
kapel, thans als Katholieke kerk gebruikt, de vergaderzalen, van de
beide Kamers der Staten-Generaal en bureaux van onderscheidene amb-
tenaren cn collegien; ook werden boven die kerk vroeger de rijksarchie-
ven bewaard, die thans in een afzonderlijk gebouw op het Plein bijeen-
gebracht zijn.
De paleizen, die 's-Gravenhage versieren, spreiden, vooral oiterlijk,
niet den luister ten toon, dien men in andere vorstelijke verblijven op-
merkt, maar hunne inwendige inrichting getuigt van den Nederlandschen
aard, om deugdelijkheid te vereenigen met smaakvolle eenvoudigheid.
Het paleis door Z. M. den Koning bewoond, ligt in het Noordeinde,
en heeft eenen fraaien tuin, de Princessentuin geheeten. Het paleis, op
den Kneuterdijk is door Koning Willem 11 aanzienlijk uitgebreid, en
met eene schat van kunstwerken voorzien, die evenwel later voor een
groot gedeelte weder verkocht zijn; het wordt thans bewoond door
Z. K. H. den Prins van Oranje. Prins Frederik der Nederlanden, oom
21