Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCHRIJVING DER NEDERLANDEN.
delbaar onderwijs, bezit Amsterdam een Athenaeum, een Seminarium voor
de Lutherschen, twee voor de Israëlieten, eene Kweekschool der llemon-
strantsche Broederschap en eene van de Algemeene Doopsgezinde Societeit.
Het gaat ons bestek te buiten, de talrijke liefdadige gestichten van
Amsterdam op te noemen, als de vele Gast- en Weeshuizen en Hofjes,
het Collegie Zeemanshoop, dat de zeedienst aanmoedigt, en de betrekkingen
van overleden zeelieden ondersteunt, enz. Evenzoo kunnen wij slechts
met een woord vermelden: hel Genootschap tot zedelijke verbetering der
gevangenen, dat ruim 4000 leden teil, de ïieddingmaatschappij, het fiy-
belgenootschap, dal sedert de oprichting in 1815 meer dan een half
millioen bijbels uitgedeeld heeft, de Maatschappij tol redding van drenkc
lingen, de eerste van dien aard in Europa, en zoovele andere inrichtingen
en maatschappijen welke den Godsdienstzin en de daaruit volgende deugden
onzer voorvaderen zeer bijzonder kenmerkten (1) enz.
De Kweekschool voor de Zeevaart, door ongeveer 130 knapen bezocht,
leidt jaarlijks een aantal kweekelingen voor de koopvaardij op, terwijl
in het Instituut voor blinden aan ruim een zestigtal kweekeUngen het
lezen, rekenen, schrijven, de muziek en verschillende handwerken onder-
wezen worden. Het bestuur van het BUnden-Instiluut heeft later ook
een gesticht voor volwassene blinden gevestigd, waar zich een 40tal
mannen en vrouwen bevinden, die van hunnen handenarbeid leven.
Het Matrozen-Instituut, eene inrichting voor jongelingen uit den ge-
ringen sland, die op een koslschip in hel IJ gehuisvest zijn en onder-
wijs genieten, leverde in 1857 een gelal van 120 jongelingen aan ver-
schillende schepen af.
Men heeft hier ook den zetel van de koninkl^ke akademie van wetenschap-
pen, en van hel wiskundig genootschap, beide met belangrijke boekerijen.
Onder de vele Bibliotheken munt vooral de stadsbibliotheek uit.
Hel Trippenhuis, op den Kloveniersburgwal, bevat een museum van om-
trent 500 schilderstukken van beroemde llollandsche meesters, waaronder
vooral uitmunten : de Schuttersmaaltijd van Van der Helst, de lieerenjacht
van P. Potter, de St. Nicolaasavond van Jan Steen, de Avondschool van
G. Dou en de Burgerwacht van Rembrandt.
Voor laatstgenoemden schilder is weinige jaren geleden,binnen deze hoofd-
stad een metalen standbeeld opgericht, ook voor den vorst der dichters J. v. d.
Vondel, verrees in hel Voudelspark (een nieuw aangelegd Rij- en
Wandelpark, voor Amsterdam niet genoeg te waardceren) een standbeeld,
een waar sieraad, dat ontwerpers en uitvoerders eer aandoet.
(1) Deze opmerking, en hierop mag de Nederlander met recht fier
zijn, geldt, ja, bijna alle gemeenten.
18