Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
beschrijving der nederlanden.
■......
^ffd.Schoolmusfiuml
Amsterdam j
fraaiste van Europa; hier is een roraeinsche Burgemeester afgebeeld
zijne waardigheid liandhavende, den Romein Fabritius, wien de vijanden
van zijn vaderland te vergeefs zoelsen om te koopen, cn eene menigte
andere zinnebeeldige voorstellingen. Evenzoo was in de raadkamer
Salomo voorgesteld, biddende om wijsheid, benevens Jethro, Mozes aan-
radende oudsten over Israël aan te stellen; in de weeskamer zag men
eene romeinsche kindsaanneming; in de schepenkamer de wetgeving op
Sinaï enz.
In 1808 werd het tot een paleis ingericht, en bij die gelegenheid met
een fraai balkon versierd; de meeste vertrekken ondergingen daardoor
eene groote verandering.
Op den Dam staat het gedenkteeken, opgericht als hulde aan deu een-
drachtigen en vaderlandslievenden volksgeest in de jaren 1830 en 1831
voorts, in de nabijheid daarvan, de in 1845 nieuw gebouwde beurs, die
evenwel, vooral wat het uiterlijke aangaat, niet beantwoordt aan den rijk-
dom der stad en den kunstzin harer bewoners.
Onder de kerken vindt men verscheidene bezienswaardige. De Oude
of St. Nicolaas Kerk, (naar den Schutspatroon der stad genoemd), bij
de Warmoesstraat, bevat, onder anderen het graf van den beroemden
Admiraal Jakob van Heemskerk, die het vaderland in verschillende ge-
vechten diende, een tocht door de IJszee ondernam, om daar een weg
naar Indië te zoeken, en eindelijk in den zeeslag bij Gibraltar sneuvelde.
Onze dichter Hooft schreef het volgende opschrift, dat op zijn gedenk-
steen gebeiteld is:
Heemskerk, die dwars door 't ijs en 't ijzer durfde streven.
Liet de eer aan 't land, hier 't lijf, vóór Gibraltar het leven.
Ook vindt men in deze kerk de ijzeren kapel waar eenige archieven
der stad bewaard worden.
De Nieuwe Kerk op den Dam, die door een prachtig geheeld-
bouwden predikstoel uitmunt, bevat de graftombe van den grooten
zeeheld Michiel Aüriaanszoon de Rutter, wiens grafschrift, in de La-
tijnsche taal eindigt met de woorden: „Hij was de schrik des grooten
Oceaans;" woorden, die door vrienden vijand als waarheid erkend worden.
De gedenkteekenen van den Kommandeur Jan van Galen, van den admiraal
van Kinsbergen, van Vondel, Neêrlands puikdichter, en van een der
helden van onzen tijd, J. C. J. van Speyk, die in het Amsterdamschc
Burger weeshuis was opgevoed, versieren deze kerk.
Rehalve de zoo talrijke inrichtingen voor Lager, Uitgebreid- en Mid-
17