Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
De Nederlanders zijn allen monotheïsten, en wel voor het grootste
gedeelte christenen. Op 1 Jan. 1870 bestonden deze uit 2J93,281 protes-
tanten, 1,313,052 katholieken, 68,003 Israëlieten en 5,1Q3 waarvan
de godsd. belijdenis niet was opgegeven.
Volgens Art, 194 is het Openbaar Onderwijs een voorwerp van aan-
houdende zorg der regeering.
Nederland was hot eerste land waar het lager onderwijs bij de wet
geregeld werd. Dit lager onderwijs, het eigenlijke volksonderwijs, is voor
iedereen toegankelijk en op nieuw geregeld bij eene wet van 1857.
Te 's-IIertogenbosch, Haarlem en Groningen bevinden zich Rijkskweek'
scholen voor onderwijzers; te Haarlem en XrnhQm kweekscholen voor onder-
wijzeressen; terwijl buitendien, in onderscheidene gemeenten, van rps
wege normaallessen worden gegeven. In 1871 bevonden zich op 31 Dec.
in Nederland 3,734 lagere scholen.
Het middelbaar onderwijs, geregeld bij eene wet van 1863, wordt ge-
geven in {burger- dag- en avondscholen), hoogere burgerscholen,
met 5- en 3-jarigen cursus, ééne polytechnische, school te Delft
en twee landbouwscholen, te WarlVum en te Wageningen. In 1871 wer-
den de verschillende hoogere burgerscholen bezocht door3,817jongelieden.
Rovendien zijn er 56 Latijnsche scholen en Gymnasia.
Het Uooger onderwijs wordt gegeven aan drie Universiteiten ol Hoogescholen
als te Groningen, Utrecht en Leiden, en aan éên Athenaeum, te Am-
sterdam, alwaar ook eene Klinische School is gevestigd.
Voor het Militair ouderwijs vindt men te Breda de Kon. Mil. Aka-
demie, waar de jonge lieden (Cadets) opgeleid worden voor OfOcier bij
de Genie, Artillerie, Kavalerie en Infanterie, zoowel voor het leger hier
te lande als voor dal in Indië; te Willemsoord vindt men hel Instituut voor
de Marine, waar de Adelborsten tot Zee-officieren worden opgeleid. Bij
het Instructie-BataÜlon te Kampen beslaat een Cursus ter opleiding voor
Luitenant-kwartiermeester benevens voor onderofficier en korporaal bij de
Infanterie, zooals Ie Schoonhoven, voor korporaal en onderofficier bij het
wapen der Artillerie. Te 's-Hertogenbosch en Maastricht worden de Onderof-
licieren, na voorafgaand onderwijs bij de Corpsen genoten te hebben, lot
Officier bij de Infanterie opgeleid, terwijl men te Haarlem zulks voor de
Kavalerie doet.
Te Amsterdam worden de Milil. Studenten opgeleid lot Officier
van gezondheid en Apotheker, zoowel voor hel leger hier te lande als voor
dat in de Indien en bij de Marine, terwijl de Mil. Paarde-artsen hunne
opleiding aan de Veeartsenijschool te Utrecht erlangen.
Bij alle corpsen, wordt de gelegenheid gegeven om zich te bekwamen, niet
7