Boekgegevens
Titel: L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Auteur: Mulder, Lodewijk; Magnin, B.J.J.
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. & G.H. Meijer, 1876
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6711
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202890
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   L. Mulder's Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESCllttIJVING DER NEDERLANDEN.
REGEERINGSVORM.
De rcgecringsvorra van Nederland is Constitutioneel-Monarchaal, met
anderewoorden: eene eenhoofdige regeering, gebonden door eene grond-
wet of constitutie, in 1815 aangenomen en in 1848 herzien.
Volgens die grondwet is de Koning (Art, 55); de Ministers
zijn verantwoordelijk.
De Koning heeft de uitvoerende macht (Art. 54) en het opperbestuur der
buitenlandsche betrekkingen (55). Hij verklaart oorlog (56), sluit vrede
en alle andere verdragen met vreemde mogendheden (57). Hij heeft het
oppergezag over de zee- en landmacht (58), het opperbestuurder koloniën
en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen (59), het opperbestuur
der algemeene geldmiddelen (61) en het recht van de munt (62), Hij ver-
leent adeldom (63) en heeft het recht om de Kamers der Staten-Generaal,
elk afzonderlijk of beide te zamen, te ontbinden (70).
De troon is erfelijk in de mannelijke en, bij ontstentenis van deze, ook
in de vrouwelijke linie. De vermoedelijke troonsopvolger heeft den titel van
Prins van Oranje.
De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk
(Art. 74). Zij zijn verdeeld in twee kamers: Eerste en Tweede. De Eerste
Kamer bestaat uit 39 leden, die lot de hoogst aangeslagenen in 's Rijks
directe belastingen behooren. Zij worden gekozen door de Provinciale
Staten.
Om lid der Tweede Kamer te zijn, moet men wezen: Nederlander, in
het volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten en meer dan 30
jaren oud. De leden hebben zitting voor 4 jaren, waarvan de helft om
de 2 jaren uitvalt, terwijl de uilvallenden dadelijk herkiesbaar zijn. Zij wor-
den gekozen in de kiesdistriclen en wel door de meerderjarige Nederlanders, in
het volle bezit hunner burgerlijke en burgerschapsrechten en, naar gelang der
plaatselijke gesteldheid, aangeslagen in de directe belastingen voor eene
som van minstens f 20, zonder de opcenten. Op elke 45,000 inwoners wordt
één lid der Tweede Kamer benoemd.
De Tweede Kamer heeft het recht van Amendement, d. i. het recht om
wijzigingen te brengen in de door den Koning voorgestelde wets-ontwerpen,
welk recht de Eerste Kamer niet heeft. Ook heeft de Tweede Kamer
het recht van Initiatief, d. i. het recht om zelve wetsvoorstellen te doen,
benevens het recht van Enquête (onderzoek). Beide Kamers hebben het
recht van Interpellatie, om namelijk van de ministers inlichtingen te vragen.
De provinciën worden vertegenwoordigd door de Provinciale Staten.
Zij worden door de ingezetenen der Provincie gekozen, door de kiezers,