Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
leent mij eenig klein geld: terwijl ik niets als een rijksdaal-
der heb, en die man mij die niet wisselen kan.
20.
Hoog Wel Geboren Heer,
Bij dezen heb de eer in staat te zyn Uw Hoog Wel Gebo-
ren te kunnen berigten, dat aan Uw Hoog Wel Geboren or-
ders binnen kort zal kunnen voldaan worden. Ik had niet
gewild Uw Hoog Wel Geboren deze te zenden vóór de zaken
geheel afgeloopen waren; maar vreezende, dat Uw Hoog Wel
Geboren misschien ongerust zoudt zijn over de toedragt der
zaak, heb ik Uw Hoog Wel Geboren meenen te moeten
melden, dat ik van den advokaat van Uw Hoog Wel Geboren
vernomen heb, dat door eenen zamenloop van omstandighe-
den eene vertraging in de uitvoering van Uw Hoog Wel Ge-
borens bevelen is ontstaan; maar dat die omstandigheden on-
afhankelyk der zaak zijn, en alles tot het meeste genoegen
van Uw Hoog Wel Geboren zal afloopen.
Hebbe de eer te zijn, enz.
De Tweede Klasse van het voormalige thans niet meer be-
staande Koninklijke Instituut enz. aan dewelke bepaaldelijk
de bewaring en de zuivering der Nederlandsche taal is aan-
bevolen , heeft bij de Regering aangedrongen op het afschaffen
van de wijdloopige en tot vervelen toe herhaalde titulatuur
in brieyen, vooral in het ligchaam derzelve. De Regering
toonde haar bereid om daartoe mede te werken; terwijl hij
tevens de Kla.sse aanspoorde om ter bevordering van dezelve,
doelmatige middelen aan te wenden. De Klasse heeft het
daarom van deszelfs pligt gerekend, een iegelijk op te wek-
ken , in deszelfs briefwisseling allengs tot het in de verbeel-
ding onbeleefd, maar eigentlijk juist zijnd gebruik van gij,
u en uw terug te keeren.
X. OEFENINGEN OVER DE SPELLING.
Spraakk. § 553 en 555. Spraakl. § 165.
1.
Bij de volgende woorden teekene de leerling aan: oj
daarin de harde of zachte e of o gebruikt is, en 2. den re-
gel, volgens welken zij dien klank vereischen, voor zoo verre
5