Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
In de geschiedenis zijn Rehabeams meer aan te treffen dan
Davids of Salomo's.
De tien Geboden Gods vindt men in het 2de en 5de boek
Mozes en het Vader Onzer in het 6de hoofdstuk Mattheus.
Een handvol goud is een handvol stofs; de waarde, die
men aan goud toekent is even denkbeeldig, als eene waarde,
die men ten jare 1637 aan tulpen toekende.
5.
Het is voorzeker der ouders niet aangenaam, wanneer zij
zien, dat alle hunne moeite en alle hunne zorgen vergeefsch
z jn, en de kinderen een hen onbetamelijk gedrag leiden.
Evenmin is het de weldenkende leermeester welgevallig,
wanneer hij ziet, dat zijne kweekelingen zich onwillig toonen
voor de hen opgelegde taak, of de lessen , die hen zoo dienstig
zijn, versmaden. Zulke leerlingen zijn zijne achting on-
waardig.
Hij, die een regtmatig verbod bewust, of de wet kundig
is, en een van beiden overtreedt, verdient straf.
Men moet de planten begieten in den vroegen morgen of
in den avond. Beide is een geschikte tijd daartoe , dewijl de
planten dan niet der zon zijn blootgesteld.
Zoowel te lang te slapen, als zich'- zeer laat ter rust te
begeven, is de gezondheid nadeelig. Beiden kunnen ongere-
geldheid genoemd worden.
De vesting Grave ligt zevendhalve uren van 's Hertogen-
bosch en derde halve uren van Nijmegen.
Er zijn diertjes, die slechts een dag oud worden. Men kan
zich moeyelijk van een in zoo korten tijd geboren wordend ,
eene bestemming vervullend en daarna stervend wezen een
denkbeeld maken.
De eerste, tweede en derde drukken van dit werk waren
spoedig uitverkocht.
6.
De Hoogduitsche, Fransche en Engelsche talen zyn thans
een vereischte voor eene beschaafde opvoeding. Wanneer Pe-
trarcha's Tasso's, Andersens, Gervantessen meer talrijk waren,
dan zouden ook de Italiaansche, Spaansche en Deensche talen,
ten minste door onze meest geleerde mannen, misschien meer