Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
heid, de zucht tot de uitspanning alleen vlug zijn in verzin-
nen of Ledenken van redenen van verschooning, die wij zoo
even noemden.
Onder de vorsten, die de eischen van hunne tijd begre-
pen , kan men uit de Geschiedenis van ons Vaderland on-
der anderen den graaf Floris V, den stadhouder "Willem III
en den koning Willem II noemen.
3.
Om eene taal in geheelen omvang te leeren, moet men de
oude en nieuwere schrijvers lezen en bestudéren.
De gedurig in schrijven wederkomende en voor volkomen
verstaanbaarheid zoo noodige, ja onmisbare komma's of schei-
teekens zijn te vergelyken bij langs eenen langwijligen, door
eene eenzame streek loopenden en weinig afwisselenden weg
staande merkpalen.
De regtschapen man gaat altijd regt door de zee. Hij wijkt
in zijne handelingen noch tot de regter-, noch tot de linker-
zijde , wanneer de pligt hem den regten weg voorschrijft, al
ware het ook tot den prijs van al wat hij bezit.
De leerlust en de speelzucht zijn dikwijls net elkander in
strijd: niet altijd behaalt eerstgenoemde eene overwinning.
Spreuken zijn de zedelijke waarheden of de lessen van le-
venswijsheid, die door de korte en de kernachtige woorden,
waarin zij vervat zijn, gemakkelijk zich in 't geheugen
prenten.
4.
Om des vreden wille heeft hij toegegeven : anders had hij
niets ontzien om zijns vriends zusters eer te verdedigen.
Wanneer wij met onpartijdigheid onzer geschiedenis veelvul-
dige roemrijke bladzijden lezen, zijn wij opgetogen van be-
wondering bij des prinsen Willems den eersten volharding ,
bij zijner zonen Maurits en Frederik Hendriks daden, en ver-
heugen ons over de door hen gegrondveste en bewerkte Neer-
lands vrijheid en onafhankelijkheid.
Onder de poëtische boeken des Bijbels behooren de Profe-
tiën Jesaia's en Jeremia's, de Psalmen David's, èn het Hoog-
lied Salomo's. De vijf boeken Mozes en het boek Daniels
bevatten meer geschiedenis.