Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Het doel van dit werkje, is te zeer uil den titel te zien, om
dienaangaande hier nog iels aan te stippen. Hel zal dus vol-
doende zijn over de aanleiding tot de zamenslelliug daarvan en
over die zamenstelling zelve een enkel woord te zeggen.
Dal bij het onderwijs van eenig leervak, ivaarbij zulks doen-
lijk is, leer en toepassing moeien zanten gaan, weet ieder.
Bij het Spraakkunstig onderwijs beslaat die toepassing door-
gaans in het maken van verbuigingen, in het onlleden, ver-
heleren van foutieve opgaven en het vervaardigen van opstel-
len. Het laatste is bij een« talrijke klasse van leerlingen moei-
jelijk zóó in te riglen, dat het doel treft. Het vele verbuigen,
waartoe wij ook het vervoegen rekenen, vindt bij den leerling
doorgaans weinig bijval, en wordt ook vaak meer als een mid-
del tot bezigheid, dan wel als eene bijsonder vruchtbare taal-
oefening aangewend. Hel verbeteren van foutieve opstellen be-
schouwen velen als een uitmuntend middel tot oefening in de
Spraakkunst; sommigen zijn er minder voor, en verkiezen het
vervaardigen van eigen opstellen. Ik wil niemands wijze van
^ien hierin bestrijden ; noglans bewijzen de vele verzamelingen
van opstellen met foulen genoegzaam, dal de meeste Onder-
wijzers die als nuttig erkennen.
Ook over de gepastheid en de tvaarde van de bestaande ver-
zamelingen zwijg ik, daar het werkje, dal ik vervaardigd
h eb, niet bestemd is om aan eenig ander afbreuk te doen.
Had ik alleen foutieve opstellen moeten schrijven, ik had er
mij niet aan gewaagd, daar ik niet in slaat zoude geweest zijn,