Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
van ons af, de gemeenschappelijke taal blijft een— band ,
di— noch de Zuid- noch de Noord-Nederlander gaarne ver-
broken zoude zien.
12.
Wij hebben in 't kort d— eenheid der beide hoofddialekten
van het Nederlandsche beweerd. Eer wij verder gaan , willen
wij op dezelve wijzede geschiedenis haar—herstelling mede-
deelen, en met een enkel woord nog de verscheidenheid aan-
toonen, die tegenwoordig bij d— eenheid in d—beid-^ talen
heerscht. Misschien dunkt den een of den ander onzer jeug-
dige taaioefenaars, di— wel ens een Vlaamsch hoek in de
handen viel, dat het hoofdverschil ligt in d— rare spelling ,
met ae, ue en y , voor dewelke wij aa , vu en ij hebben. Maar
dit is het geval niet. Vooreerst is die spelling zoo zonder-
ling niet, als dezelve d— lezer mag toeschijnen , en ten ande-
re maakt de spelling de taal niet. Wij hebben boven reeds
aangestipt w— de oorzaak was, dat de taal zich in die hei-
de dialekten scheidde. Wij zagen het Vlaamsch hij afwisse-
ling onder vreemd— invloed. De vaderlandsche historie leert
ons, dat de Zuidelijke Nederlanden lang h—zelfstandig volks-
bestaan misten. D— was natuurlijk een— hinderpaal voor
d— aankweeking en d— vooruitgang der taal.
13.
Toen de Zuidelijke met de Noordelijke Nederlanden veree-
nigd waren , bekroop hun de vrees voor overheersching der
Hollandschen dialekt, door de invoering van het in Holland
aangenomene systeem van spelling en gramatica , waai hij het
eigenaardige der Vlaamsche dialekt veel scheen te zullen lij-
den. Kort na de— scheiding van d— beid— deelen van Ne-
derland , door dewelke België eeii zelfstandig bestaan erlang-
de , verhief zich met kracht de ambitie voor de volkstaal. De
Nederlandsche taal werd met geestdrift beoefend, niet alleen
door enkel— personen , maar onderscheidene genootschappen
stelden zich haar beoefening, herstelling en aankweeking t—
doel. Met jeugdig— kracht en fierheid verhief zij zich. Zij-
ne literatuur werd met een— menigte schrifturen verrijkt
welke ook met pleizier in Noord-Nederland gelezen worden,