Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
-r
148
schreeven om eenen meer uitgebreiderden kring van leezers
fe hebben; zijne Romans Charikles en Euphorion, enBiophanes,
in dewelke hij op een smaakvolle, onderhoudende wijze zij-
nen lezers met de zeeden der oude Grieken gemeensaam
maakt, en eenige andere tot de oude geschiedenis betrekking
hebbende geschriften.
87.
Bij een diepdenkenden en onderzoeklievende naatie als de
Nederlanders konde het niet anders of geschrifte oover het-
geen zyn hoogste en eeuwige belangens betrefte, oover gods-
dienstige onderwerpo moeste steeds by hun welkom weeze.
Van daar dat geduurende geheel dit tijtvak zoowel in poezie,
maar voornamently k in proza onze letterkunde bijzonder rijk
aan zulke geschrifte geweest heeft en noch heeden ten daage
is. De meest vrugtbaarste is dan ook dit gedeelten onzer
nieuwere letterkunde nietslegts alleen aan bepaalt weetenschap-
pelijke werke maar ook nog bij de vele welspreekende kan-
selreedenaars, die Nederland heeft opgeleevert gebat, aan
Leerredenen, welke dus meer voor het Publiek geschreven
waren. De groote menigte van vermaarde mannen in dit
vak maakt ons verleegen. Wij zullen echter niet te min trachten
door een beperkte maar zoo wy menen gepaste keuze dit interes-
sante gedeelte onzes schets niet geheel achterweege te laaten.
Zy dan die en als kanselreedenaars en als schrijvers een
blijvende naam verworven hebben, zijn onder zo vele andere
Jan Hendrik van der Palm, Hoogleeraar in de Oostersche Let-
terkunde te Leijden, eenen der grootste geleerde, welspre-
kendste redenaars en .sierlijkste schrijvers van deze tijd; Ju-
docus Heringa, Hoogleeraar te Utrecht; Elias Annes Borger
Hoogleeraar te Leiden , ook als dichter vooral bekent door zijn
heerlijke Ode: Aan de» iJy/f; gewyl bijna elke nederland-
sche gemeente zich verheugen mag in het bezit vafi een of
meer welspreekende en geleerde voorganger in den gods-
dienst.
88.
Tot aanvulling der vorigen oefening noemen wij nog eene
der grootsten kanselredenarèn dien ons vaderland ooit heeft
bezeeten, wij bedoelen des amorie van dek hoeven. Een ver-