Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ié2
kunde te Amsterdam, daarnaar Hoogleeraar te Leyden.
Wij hebben boove deezen digter reets aangehaald als een
frappant exempel, hoe zich de wiskunstige weetenschap zeer
goet kan vereenigen met eenen dichterlijken aanleg. Dit im-
mers mag gezeit worden, als men iemant die de waardig-
heid van professor in dit vak bekleet tevens zich ziet onder-
schijden zoowel in verheven , als in feeder en zoetvloeijende
verzen. Zijn Duifje van Anacreon en zijn Orion zijn beroemt.
— Johannes Kinker , geb. 1764, eerst avokaad te Amsterdam,
laater hoogleeraar te Luik. Een diepdenkende wijsgeer, groote
taalkenner en dichter. Waar hij zijn wijsgerige denkbeelde
in dicht brengt is hij soms duister, anders rijk oorspronke-
lijk en zoetvloeient. — Jan Frederik Helmers, (geb. 1767)
den digter van de Hollandsche Nalie , vol vaaderlantsliefde en
vrijheitzugt , en daarom zou het de digter daar het in de tijt
van 't keizerrijk (1812) verschynde, in de gefankenis hebbe
gehoipe, zoo hem den dood daar niet van hadde bevrijt (1813).
Helmers behoorden niet tot de geleerde stant.
80.
In het zelfden jaar als Helmers wert Cornells Loots gebo-
ren , dat naderhant zyn zwager wierd. Deze eeven als Hel-
mers , vormde zich zelfs tot digter, en wert onder de lijding
van Helmers daarin meer geperfectioneerd, zoodat hij dee-
zen weldra bij genoegzaame gelijkheit van kragt en verhef-
fing in zuiverheid van stijl overtrefte. Tot de digters die geen
geletterde oplyding ontvangen gehat hebbe behoren ook Barend
Klijn , een suikerrafinadeur, en Willem Messchert, een Boek-
handelaar te Rotterdam, die zich in zijn Gouden Bruiloft a\s
een gevoelvol en keurig dichter heeft doen kennen ; Johannes
Immerzeel Jr. boek- en kunsthandelaar te Amsterdam, een
zeer bevallige, soms sneedige digter, ofschoon hij wel eens
platheid en onbeduidentheit is verweeten geworden.
Wij naadren nu te zeer aan onze teegewoordige t'yt om noch
uit te wijden over een aanziendelijk getal digters van ver-
dienste die of onze tijtgenote geweest hebbe of nog zijn.
Onder deze noeme wij nog de meest geliefde helaas ons ontval-
len onzer zangers den Ridder Tollens. Wij menen dien edelen
man met vollen recht dus te mooge noeme, zonder ons te be-