Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
zo niet by naam dan toch uit de vaderlandsche geschiedenis
van wie men zijn werk als het waare de vader mag noeme. Im-
mers op eenige uitzonderingen naar zijn de verkorte vader-
landsche geschiedenissen, en degene voor het onderwijs der
jeugt meest alle kinderen, of kindjes, klein kindersen agter-
kleinkinders van Wagenaars werk.
Jan Wagenaar, in 1709 geboren , was eersten klerk in de
Secretarije van Amsterdam en geschiedschrijver van die stadt.
Ondanksch zijner onbekentheit met de oude taaie, was hij
doorkneet in de oude en nieuwe historiën en ook in de ker-
kelijke. Met ongemene ijver voor de histoorie bezielt heeft
bij verschillige historische werke zaamgestelt. Onder dezel-
ven heeft zijn Vaderlandsche Historie van de vroegste tijden
tol op 1751 of den dood van Willem IV in 21 delen het meest
zyn roem hantgehaafl. Dit werk was het eerste dat een ge-
heel van de geschiedenis van ons vaderlant opleeverde. Het-
zelve is in een duidelijke en nette steil vervad en onderscheid
haar voor zoo veel de bronne de schryver dit permiteerde
door naauwkeurig- en onparteidigheit. Wagenaar schreef een
zeer zuivere taal, dewelke zich door alle zyn werken vrij ge-
leik heeft gebleeven. Zoodat zelfde Professor Siegenbeek het
waardig keurden om in twyfelhafte gevalle bij de vasttelling
der Nederduitse spelling zijn vraagbaak te zijn. Eehalvendit
werk over de Vaderlandse geschiedenis dat in 't duitsch en
fransch is vertaalt geweest, heeft Wagenaar noch geschree-
ven: Geschiedenis en beschrijving van Amsterdam; Heden-
daagsche Historie of Tegenwoordige staat van alle volken , voor-
al der Nederlanden, en buiten die een menigte vertsalings
en geschiedkundige, staalkundige zedekundige en letterkun-
dige .schrifte in het begin van zijn litferarische loopbaan. Wa-
genaar overleedt in 1773.
69.
In dezelfde vak van geschiedenis treffe wij als schrijver in
dit tytvak noch aan Simon Stijl, dien eigentlyk niet kan
gezeit worden in deeze tijt te valle wat der uitgaave zijns
werken betreft, maar die tog op het end van die t'yt in al
zijn kragt gebloeit heeft. Hij was een Vries en geneesheer
van beroep te Harlingen, waar hy in 1731 geboren en in