Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
ging, en de bronnen aanwees, waaruit hare eigentlijlie beoe-
fening moest voortvloeyen , was Larabert Ten Kate. Door ■ver-
gelijking der Nederlandsche taal met de verwantschapte talen
toonde hij wat onze taal was, hoe zij allengs haaren vorm
had verkregen en welke hare oorspronkelijke eigenschappen
en schoonheden waren. Hij mag met recht de— vader der
Germaanse Taalstudie genoemt worden , daar niet alleen onze
grootste taalgeleerden, (Bilderdijk nietuitgezondert, ofschoon
hij met ten Kate niet hoog loopt,) maar ook Duitschland's
grootste etymologen steeds in het door hem aangeweezen
spoor zijn voortgetreeden.
Na Ten Kate moeten wij als den voornaamsten spraakkun-
stigen Huydecoper noemen. In zijn taal en dichtkundige aan-
teekeningen op Vondel heeft hij een werk van blijvende waar-
de voor de taalstudie geleverd.
Nog andere werken toonen eene meer opzettelyke beoefe-
ning der Taalwetenschap als daar zijn : van Iperen's Proeve
van Taalkunde als wetenschap behandeld ; Burman's Aanmer-
kingen op de Nederduitsche taal; Mestingh's Oorsprong en
natuur der Taal, en anderen.
Het proza werdt door sommige met gelukkig gevolg beoe-
fent. Onder degeenen , dewelke de proosa schreeve verdient
Justus van Effen een eerste ja de eerste plaats. Hij altans
was de eerste dien zich door een ongekunstelden , duidelijken
stijl, boven de gebreken van zijnen tijd verhefte. Als zodaa-
nig mooge wy niet nalaten dan ook, om bij deeze schrijver
wat langer stil te staan.
65.
Justus van Effen wiert in 1684 te Utrecht gebore. Aan-
vankelijk tot den krijgsdienst bestemt, doch daarin geene
lust gevoelende lag hij zich op de rechtsgeleerdheit toe en
verwerfde in 1707 de rang van Doktor in de bijden rechte.
Kort daarnaar is hy verplicht geweest niet alleen voor zijn
eigen te zorgen, maar ook in het onderhout van zijn moe-
der en zuster te voorzien. Hij wiert huisonderwijzer of goe-
verneur, waardoor hij gedeeltelijk in zijn behoeften en, die
van de zijne konde voorzien. Om het onbreekende aan te
vuile, nam hij de pen te baad, en schreef aan verschillige