Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
■PSi
die hen omringden, wier namen als zyn uitgewischt, of
flaauw gedrukt in de tafereelen , namaals van hunnen leeftyd
opgehangen.
Wat blijft er, bij deze overdenking, van den mensch en
zijne wijsheid? Wat van zijn onfeilbaar vertrouwen op ver-
standelijke scherpzigtigheid ? Wat van zijn streven naar het
schaduwbeeld der eere? Die de geschiedenis binnentreedt
als eene leerschole des levens, verzamelt veel stof tot derge-
lijke bespiegeling; doch van stonden aan ontwaakt in hem
een edeler gevoel, eene hoogere geestdrift, eene heilige roep-
stem die gebiedt de hand uit te strekken , tot vergoeding van
het gepleegde onregt. J. P. van Capelle.
6.
Wat zoude, o God, uw macht vergrooten,
Die duizend waerelden gebiedt ?
Wiens vuist den teugel houdt besloten,
Dien Ge alles onderworpen ziet ?
Gij echter, die aan onze Vaderen
Uw Rijk verzekerd hebt op de aard,
ó Doe dat Rijk, dat Godsr'y'k naderen.
Waarop de hoop des Christens staart.
Uw wil is heilig, vlekloos Wezen,
Is zaligend , is eeuwig goed :
Uw wil, waarin uwe Engelen lezen,
Van ijver in uw' dienst doorgloed 1
ó Laat ons hart geen doel bejagen
Dat met uw wijsheid strijden zou;
Voltrek uw eeuwig welbehagen,
En maak ons aan Uw wil getrouw!
W. Bilderdijk.
III. OEFENINGEN IN HET REDEKUNSTIG ONTLEDEN.
Spraakk. § 2a—31. Spraakl. § 15—21.
1.
Ulfilas, bisschop der Mesogothen, vertaalde in de vierde
eeuw onzer jaartelling den Bijbel, waarvan sommige stukken