Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
ting aan te rekenen ? Zoudt gy hunne vermaningen kunnen
in den wind slaan ? Hen kunnen bedroeven ? . . . Neen,
neen! J. Clarisse.
Voorbeeld van bewerking.
' Ja, ouderlijke liefde is iets onbeschrijfelijks. Dubbel bevesti-
gend oordeel, door de loelieiining van het AenkheeU onbeschrijfe-
lijk aan dat van ouderlijke liefde en het bevestigende ja.
iets, verkorte uitdrnkking van het is iets. Bevestigend oordeel
door de toekenning van het bestaan aan het reeds genoemde denk-
beeld ouderlijke liefde.
waarvan de kracht en uitgebreidheid onberekenbaars. Beves-
tigend oordeal, door de toekenning van hel denkbeeld onbereken-
baar aan dal der kracht en uitgebreidheid der ouderlijke liefde.
Hare teederheid, hare innigheid — hare belangeloosheid —
hare zelfverloochening kan door geen kind evenaard worden. Ont-
kennend oordeel, dat hel denkbeeld van de mogelijkheid, om de
teederheid enz. le evenaren , aan het denkbeeld van kind onliegl.
hoe ouderlievend. Bevestigende gedachte, door de veroniierstel-
Jing van de overeenslemniing der denkbeelden ouderlievend in den
hoogslen graad en kind.
wat zeg ik? Bevestigende gedachte, iloor de onzekerheid of
hetgeen men zegt, waarheid zij. In die uitdrukking ligt een be-
vestigend oordeel tot g;rondslag; t. w. ik zeg (ben zeggende), en
le gelijk de gedachte: is dat zeggen waar? enz.
Vergeeft het dan hun. Hevesligende gedachte: uitdrukking der be-
geerte van overeenstemming lusschen het denkbeeld vergevend en gij.
die nog geene ouders zijn. Ontkennende gedachte, waarbij een
ontkennend oordeel lot grondslag ligt, en met hel voorgaande
slechts een bepaald denkbeeld ,\orml, waarvoor de taal geen een-
voudiger uitdrukking heeft ; enz.
Aanmehki.no. Wij twijfelen niet, of een nadenkend leerling zal
met behulp van de gegeven voorbeelden deze oefening verder op
dezelfde wyze kunnen uitwerken. Wij raden hem echter eerst de
volgende oefeningen le maken, en daarna de eerste m zijn geheel
te behandelen. Wij hebben ons alleen aan de onderscheiding der ge-
dachten en oordeelen in bevestigende en ontkennende gehouden ,
omdat de spraakkunst die alleen opgeeft. Men kan echler de ge-
dachten ook nog door andere hoedanigheden onderscheiden , als
wenschende , veronderstellende, bevelende en vragende gedachten ,
waardoor de omschrijving aanmerkelijk bekort wordt.