Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
onkruid tegen te gaan, zal gewis de akker alzoo meer
dan eenen dubbelen oogst geven.
Naar mate de veldvruchten meer of minder zich uit-
spreiden tot zoogenoemde stoelen, moet de afstand tus-
schen de rijën bepaald worden. Heeft men in het zaai-
werktuig een teeken voor eiken kop zaad, die er uit-
loopt , en bepaalt men den zaaijer , om op zeker getal
schreden een kop uit te strooijen, dan kan hij altijd het
zaaiwerktuig er naar regelen, om voor den akker niet
meer noch minder te bezigen, dan de bepaalde hoeveelheid.
Niet alleen voor de vruchten van den landbouw, maar
ook voor de opbrengst der veeteelt heeft men werktuigen
noodig , inzonderheid voor de zuivelbereiding. De invloed
der lucht oefent daarop vooral hare werking. Naar mate
men daarvan en van de onderscheiden warmtegraden des
dampkrings /op scheikundige gronden partij weet te trek- /«i
ken , zal men meer en beter kaas en boter uit de melk
bekomen.
De bewaarplaatsen voor het zuivel moeten ook naar
die natuurwetten zijn ingerigt. Veelal wofdt dat werk
aan vrouwen overgelaten, en omdat studeren meestal nog
minder haar werk is, dan bij mannen , daarom is het
van belang voor haar, dat zij acht geven op de verbe-
teringen , door kundige en ervaren geleerden aan de
hand gegeven tot verbetering der karnwerktuigen en an-
dere middelen in dit opzigt.
Dat alles aan te wijzen zou ons te wijdloopig doen
zijn. In later jaren zal het u ook meer dadelijk te pas
komen, gebruik te maken van de gelegenheden, die ii
worden aangeboden, om die gewigtige zaken te onder-
zoeken en zonder vooroordeel te beproeven.