Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.

Vele leerlingen vooral ten platten lande verlaten de school
reeds vroeg, nemen zelden deel aan voortgezet lager on-
derwijs, en zouden dus niets van landhuishoudkunde te we-
ten komen, zoo men in de lagere school dat vak uitstelde
tot do hoogste klasse, of indien men zich alleen Lij voort-
gezet lager onderwijs daarmede bezig hield.
Daarom meenen wij, reeds dit leesboekje daaraan te mo-
gen en te moeten toeivijden in de volgorde der voorgenomen
reeks van leesboekjes.
Is toch eene grootc behoeße voor landlieden en dorpsbe- ^
woners, mtt in deze wetenschap niet onkundig te zijn, zoo — ?
als zij tot nu toe meestal velerwege zijn gebleven. Uok voor i
andere standen, meermalen grondbezitters, en gedurig in
aanraking met meer onmiddeUjk belang hebbenden, kan die Cl
kennis nut, voordeel en genoegen geven.
Bovendien staat zij in groot verband met de kennis der
natuur, en kan alzoo eene uitbreiding en aanvulling zijn
van die wetenschap, xvelke ons naar waarde leert lezen in P-
dat steeds geopend boek der schoone Schepping, waarin al-
les ons Gods onbesefbare liefde aanwijst, — ons zijne on-
telbare weldaden aanbiedt, — en ons krachtig aanspoort,
om van dat alles een dankbaar gebruik te maken tel, onzer £ <
\ vortning voor aardsch geluk cn eeuwige hemelvreugde.
Zijn de onderwijzers in het bezit van tuinen, zooals de
Nieuwe Wet op het onderwijs dit verlangt, of hebben zij er
andere gelegenheden toe, dan zullen zi] gewis gaarne den
raad volgen, om ook dit onderwijs op aanschouwing te grond-
vesten , opdat het kind reeds vroeg leere, de school op het
leven daar buiten toe te passen, en in later jaren voor zich
zeiven en anderen te kweeken en te maaijen, wat nu alzoo
gezaaid wordt.
Onder deze inzigten, en in die hoop, bieden wij dit
werkje nederig aan, met het voornemen en de verwachting ,
dat het bevorderlijk zij aan veler blijvend welzijn.
Harlingen.
S. L. BRUG.
k