Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Elk ras heeft 'zijne bijzondere voor die soort meer
algemeene kenmerken. Zoo was b. v. het oude Friescbe
ras fijn van schenkels en hoornen, rood en roodbont van
haar, dik en plat over het kruis, breed van rug, met
gezonken borst, — gesloten schoft en korte halzen, on-
geveer twee ellen lang.
De rassen, die men nabij den Rijn en den IJssel thans
aantreft zijn zeer geschikt tot vetweiden , als meer sap-
rijk van vleesch , dan in lagere, moerassiger streken,
terwijl zij tevens overvloedig melk geven. Ofschoon het
vee in de zandachtige gronden van Gelderland niet groot
van ligchaam is, geefit het toch vette melk en veel boter.
Niet alleen van het ras of den stam hangt het af, of
de runders veel voordeel geven, maar ook van het voed-
sel , zoodat men op schrale gronden kleiner en magerder
vee aantreft, en daarvan minder melk en boter bekomt.
Les 15.
Over de schapen.
Van natuur is het schaap zoo zachtaardig en hulpbe-
hoevend , dat het misschien niet in staat is, zich in den
wilden natuurstaat te handhaven en voortdurend te blij-
ven bestaan, zoodat het, van de vroegste tijden af, slechts
als een tam huisdier bekend is, geheel overgegeven aan
de menschelijke zorg en behandeling.
Ofschoon men dus geene volkomen wilde schapen weet
aan te wijzen, meent men toch, het oorspronkelijk va-
derland van dit dier te mogen stellen in de hooge stre-
ken der Aziatische bergvlakten waar het van drooge,
zeer voedzame kruiden leeft, en uit welke oorden het
bijna over de gansche aarde verspreid is.
Naar mate der luchtstreek, levenswijze , voeding en