Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
deze vochten gedurig over den mesthoop scheppen of het
land er mede besproeijen.
Ook de stoffen, die men ter rotting en broeijing on-
der d^'mest mengt, behooren met oordeel gekozen , en J
in juist berekende hoeveelheid aangewend te worden. Zi^ Jtj
die daarin achteloos te werk gaan, als of het onver-
schillig is, hoe te handelen, berooven zich zeiven van
groote voordeelen.
De mest, die^het vee in de weide laat vallen, doet l»^
weinig voordeel, omdat regen en zon er veel uit trekken,
zoo ^ij lang blijft liggen. /
Daarom is het zeer goed , gelijk men velerwege doet ,
het vee des nachts in den stal te houden, en alleen 's
daags buiten te laten grazen. Zoogenoemde potstallen
zijn ter vermenging , ter broeijing en ter vermeerde-
ring der meststoffen voordeelig, even als de schaaps-
kooijen.
Overdekte en afgesloten mesthoopen zijn dus verre-
weg beter en voordeeliger, om veel en goed^mest te
bekomen.
Nog veel meer zal dit het geval zijn, zoo men ge-
bruik maakt van de stalvoedering, waarbij men het vee
steeds op stal houdt, en met algemaaid gras of andere
voedergewassen onderhoudt.
Wegens de groote voordeelen, die daar aan verbon-
den zijn, komt dit meer en meer in gebruik; doch ook
velen meenen nog bezwaren er tegen te hebben.
Men kan bij stalvoedering met denzelfden grond drie-
maal meer vee voeden, dan bij gewone beweiding, en
volgens sommigen zelfs vier malen meer. De akkers ,
waarop anders gras wast, bezaait men dan grootendeels
met klaver , linzen , wikken , esparcette, lucerne en an- j^
dere voedergewassen.