Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
legt, om die, door kalk of bijtmiddelen van groei-
kracht beroofd, naar den mesthoop te brengen, en te doen
rotten.
Dit doet men op den akker niet, wanneer die, zoo als
gewoonlijk , geploegd wordt. Zulks kan daarbij niet ge-
schieden , ofschoon het zeer wenschelijk zou zijn.
De grond wordt slechts tot zekere diepte geploegd,
en al de vruchtbare aarde, die er onder, op grooter
diepte, ligt, blijft daar ongebruikt, zonder eenig voor-
deel te geven.
Men kan niet anders , dan de stijve kluiten, zonder
die te verbreken , terstond weder onderploegen, en de
onkruidswortels worden met don grond omgekeerd , zon-
der er uit te geraken. Deze laatste zijn oorzaak , dat er
op den akker vroeger onkruid opschiet, en in veel groo-
ter mate, terwijl het bij uitwieding telkens op nieuw
terugkomt, dewijl er meestal wortels afbreken en blij-
ven zitten.
In den tuin heeft het veel later opgeschoten onkruid
kleiner jonge wortels , en kan zoo uitgewied worden, dat
het niet terug komt.
Door het verbrijzelen der aardkluiten en bovenbren-
gen der vruchtbare aarde, heeft de tuingrond veel meer
groeikracht, zoodat alles daar spoediger en beter gedijt ,
en meer vrucht geeft, dan op den akker.
Men tracht wel door eggen ook daar dat kwaad te
verminderen , doch dit bepaalt zich tot de bovenste aard-
laag ; daar beneden blijft veel over , en die halve maat-
regel baat dija "ZëBT WeWg;*
Do mest .werdt in den tuin gelijkmatig verdèteld en on-
dergespit; locli' b^' het ploegen komt zelfs bijl zorgvul-
dige bewer
dere wéini
Brug. IX
dng, op de eeBe.jolaats te veel (lp de an-
; óf niets ; zootJaW<fé gewasseb' ifc^r ongelijk
^ -ï.