Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
belang bij hebben, en raad willen ontvangen. De onder-
scheiden standen toch maken het volk en de zamenle-
ving uit, hebben elkander gedurig noodig, en komen
dus dikwerf in aanraking, waarbij zij wederzijdsch voor-
deel en genoegen kunnen hebben.
Ter school moet gij dus niet alleen leeren, wat dienen
jti, kan om goede Christenen/ brave landgenooten te wor-
den , maar ook, om nuttig te kunnen zijn voor eiken
stand der maatschappij. Legt gij allen u steeds ijverig
daarop toe, dan kan men meer en meer hopen op wel-
vaart en genoegen in de zamenleving, op den bloei van
het vaderland en op vergrooting van aller tijdelijk en
eeuwig geluk.
\{
D
Les 2. ^
Moet de landman geleerd zijn ?
In de vorige les spraken wij van bekwame mannen ,
ook landlieden, die zelfs boeken schreven over hun vak;
maar komt u dat niet vreemd voor, kinderen ?
Velen toch verbeelden zich , dat die menschen weinig
behoeven te leeren, — dat zij meer ligchaamskrachten
dan verstandvermogens noodig hebben bij hun werk. En
omdat de landlieden dikwijls meer eenvoudige zeden en
gewoonten bezitten, dan de stedelingen, daarom noe-
men sommigen hen wel eens lomp en dom. Aan die
dwaasheid en dat vooroordeel stoort geen verstandig
mensch zich.
~ Geleerd in al datgene, wat voor zijnen stand nuttig
kan zijn , mag en moet hij evenzeer zijn f als kunstenaars ,
fabrijkanten , kooplieden en anderen, 't Is niet genoeg ,
dat hij , even als een werkpaardy^aterfee. krachten bezit,
om te werken, — hij moet ook wijsheid bezitten, om