Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange, 1848
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5671
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202819
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie, in leeslesjes voor de jeugd: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV -
r als ook (lal de voordeelen, welke daaruit met opzigt
« tot hel hart voorlvloeijen, van nog meer
« aanbelang en ongelijk grooter zijn; overmits
1 niets meer geschikt is, om het geloof aan
« cenen Almagtigen, Alwijzen en Algoeden Oor-
« sprong van alles op te wekken en te verster-
« ken, en tevens niets meer dienen kan, om
« eerbiedige dmiléaarheid jegens denzelven in be~
t weging te brengen, dan deze kennis. Van-
( daar dan ook, dat hel te weeg bi'engen de-
t zcr gezegde oefening en hare uitweriiselen zoo
t eigenaardig behoort tol het doel der Maatschap-
« pij: ïot Nut van 'l Algemeen, en zij
« zich, door het in het werk stellen van meer
t dan ééne poging hiertoe, beloonde er veel aan tc
€ laten gelegen zijn. Voorzeker! de bereiking
1 van zulke heilzame oogtnerken achtte de Maal-
« schappij hare poging dubbel waardig. Bij an-
t dere daartoe geschikte middelen, meende zij
(t daarom der Jeugd ook in handen te moeten
» geven, gelijk zij doet mei dit Werkje, een al-
» gemeen overzigt der Nalmtrlijke Historie, zoo-
t danig als geschikt zij, om aan dezelve eenig
« denkbeeld daarvan te doen verkrijgen. — Het
« zal nü van den oordeelkundigen Onderwijzer af-
t hangen, om däär, waar hij slechts sehet-
d sen aantreft, de tcekeningen volledig te ma~