Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Eerste stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1880
14e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5270
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scan Volgende scanScanned page
stukken en het bewijzen van niet behandelde stellingen. Daarom voegden
wij aan het eind van elk Stukje eene rijke stof tot oefening, en ten
einde den leerling in staat ie stellen de aldaar opgegevene Vraag-
stukken en Oefeningen zelf te behandelen^ zonder daarbij telkens
anderer hulp in te roepen ^ hebben wij hij hunne samenstelling het
volgende in acht genomen,
1°. Be indeeling in hoofdstukken is voor de Vraagstukken en
Oefeningen dezelfde als voor de Meetkunst; zoodat men na de be~
handeling van eenig hoofdstuk van deze onverwijld het overeenkomstig
gedeelte van geiie ter hand kan nemen.
Achter elk vraagstuk ^ alsmede achter elk werkstuk en elke
stelling hebben wij de § aangehaald, welke tot de oplossing, de
constructie of het bewijs dient gebezigd te worden; evenwel met dien
verstande, dat natuurlijk onder de aangehaalde § ook hare gevolgen
begrepen zijn, en dat alleen de ^ ^ van het telkens in behandeling
zijnde hoofdstuk genoemd worden^ geenszins die van vroeger behan^
delde hoofdstukken. De leerling verheelde zich dus niet, dat altijd
de kennis en toepassing der aangehaalde § voldoende is, om het
behandelde vraagstuk op te lossen; dikwijls wordt ook de toepassing
van het vroeger geleerde vereischt^ en dit moet dan aan zijn oordeel
overgelaten worden. Hij verbeelde zich evenmin, dat de oplossing
telkens door middel der aangehaalde § geschieden moet, dikwijls
voeren verschillende wegen tot hetzelfde doel, en onder deze staal het
hem immers vrij zelf ie kiezen. Wij stellen ons daarmee enkel voor,
hem eenig^zins ie leiden; hem in staat te stellen, zelf, zonder hulp
van den onderwijzer, ie vinden wat gevraagd wordt, daar dit den
leerlust prikkelt en het verstand ontwikkelt.