Boekgegevens
Titel: Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Deel: Eerste stukje
Auteur: Kempees, J.C.J.
Uitgave: Breda: Broese & comp, 1880
14e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5270
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing
Vorige scanScanned page
a i

Dij de Uiffjvvers d^i-zer verschenen dc volgeitde
leerboeL'en vmi J. C. J. KE3ÏPKES:
'V .
B^'i^inseleü der Cijferk., beneveus Vraagst. en Ooien, ter toepassiug ; 1
[ Ö,9i>. stykje.......f I Jb.
!> 0,50. 1ste ged. :2de st,, » 0,90.
2de ged. *stest.. c 0,o0, ! fda ged. s^.. » 0,i5,
Antwoorden, op de Vrfiugstakken en Oeieniugcn in bovcostaaude:..
ïste stukje . f ïdtf stukjfe.. 7
De yérkoii-te'en benaderde ivkeüwijzc niet\iendeelige breuken, f
Be^iDSeie^ der MeeCk., beueVcrns Yraai;st.,.ea.Oefen. tjer toepassing:
stukje. ....
1ste ged. fstc -il:
2do stukje.
/I,40,
r «üle stukje^.,. :---- /
Vervolgóp dit stukje V
^ J>egin>elen der ■ Goniómctri^ èn -recbnjjDjge;Trigon6ui^trie,.
- .' ^ V Werkdadige McetkunsL\ . . ^
;OeteningeB.-iil de leerwijze ;Gfei' i ,00;.
Over het Ijepaiij» der.schatiuwen op peispecu-leelemngen. 0 0,o0 ƒ
Ook uet hij hen het. lichl: ; . '
.ï. ti. M. VbiX^EX/Canjugaisoa ^è tous les verSeJ^fran 0,40.
• J. BADON OTÜE^ ; Be^aireelflu. der . Meeto 5,20.
----. Stelkunst ».-■2,00.
-—---—Bijdra^öjj tot het onderw.' in de Wiskupde:
.>istc—5de^stukje, ƒ0,45-, ;/'0,50;/0,45,./0,60 eu/0,-5.0.
.1. liOSSCllA , Schets .dé- Algern.Gesutted, Mét -3 Knarten. /
ATLAS dez«r Kayricn af/ünderi!ji< , ■ • ....... : . i . r
KORT OVEUZIOT detAi'gera. Ge^h";, bew. naar J.Büssuha. »
S. GKÏU, Synchronbi. o.vérzi^ bovr^rkt naar J. liósscHA. »
——^ Vra^on o*er dii Algbm.Ge^lued;, naai'J. Hosscha.' »
A. A, VAP UKtóDEN, iJaudi:'toi\dc Aardrijkskunde.
---4—--—. Leerboek der Aüfdnjliskund.e,
0,30.
» 4,80,
jf o;4o.
0,60.
Oi-lO,
)> 4,50.
0,60.
B 0,90,
M. iMAUUy. 'Natuurkundigt Aardrijkskunde... ....
M. F. SlMO?i, Bolvormige dneboeksmetiu'g. , . . . .
H^STRATEMKLIUH; Vormleer. Met > plaatjéè/V.;.
^^' ——----— Bijvoegsel Hol idem..... . ^ .
Malbeniat: licbainen, vóOr bet .onderwijs in de'vormleer.,
L N. YALKHOKF , More. choisi^duHt. aêtre trad. ea.Augl.
—----- ■ ' ^ ■ Opstellen ter vertaiing in het- Fraosch.
T—:-—' Verz. v. stukk. ter vert;in liet Fransch.
H.\V.VKTHAKH,Beantw,"én onbeantw. Vragen der Cijïerk.0,30.
—^-^-idem der Stelkunst .. .........O.oOi
-^—^ Kepetilie-cur-iüs der;" Cijferkunst,. 0,Gö.
——-—Aardrijkgkunde. . , ..........
--—--Aardrijkskundig SQhoolbbèkie..,',v,. .... » 0,30.
L. \vmïiii,Leitfadenf d.- üéiterr. in dtjrvdeuts. Sprache:. » 1,25.
Het' haudieekenenJi Melho4fr. vau n> : llExnmcKx, ingevoerd op
fiet Sladstêekeninstituat' èn'de HOo^ere iiurèerschö'Dl it;,Breda:
f | 2dö,gedeelte.;, /,Ó,40: