Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
is de som zoeken van eenige gelijke getallen. Wat is eene
tiendeelige breuk? 0.387 v 0.54. Verklaar die veruienig-
vuldiging. Kent gij ook kenmerken van deelbaarheid? Kent
gij eigenschappen, die voor alle getallen in het algemeen
gelden? Kent gij kenmerken van deelbaarheid in een ander
talstelsel? Wanneer is in het twaalftallig stelsel een getal
deelbaar door 3, 4, 6, 8 en 16? Kent gij ook dergelijke ken-
merken in het zeventallig stelsel? Als een getal deelbaar is
door twee andere, is het dan ook deelbaar door het product
van die twee? Als een getal deelbaar is door 4 en door 6,
wanneer zal het dan deelbaar zijn door 24? Als een getal
deelbaar is door 4 en 6, is het ook zeker deelbaar door het
k.g.v. van 4 en 6. Wat is eene evenredigheid? Wat is eene
verhouding? Moogt gij in eene evenredigheid termen ver-
wisselen? Welke termen kunnen benoemd zijn? Kent gij
eigenschappen van evenredigheden? Bewijs het omgekeerde
van de hoofdeigenschap. Kent gij eigenschappen, waarbij
termen worden opgeteld of afgetrokken? Ikwijs: de som der
termen van de eerste reden staat tot de som der termen van
de tweede reden gelijk de tweede tot den vierden term.
Aardrijkskunde.
Wij hebben-twee Indien, niet waar? Onder welken grooteu
cirkel liggen beide ongeveer? Welke eilanden liggen onder
den evenaar? Hoe lang is de evenaar? Hoe lang is een
geographische mijl? Kent gij nog andere cirkels? Noem
onze West-Indische bezittingen? Wat produceert Suriname?
Kent gij er ook verkeerswegen? Noem de rivieren.
Wat produceert de Fransche laagvlakte? Wat de Ger-
maansche? Wat de Sarmatische? Noem de voornaamste uit-
voerhavens. Noem onderdeelen der l'Vansche laagvlakte. Wat
produceert elk? Noem voorname handelssteden in die laag-
vlakten. Noem de steden aan den mond der Seine, der Loire,
der Garonne. Rivieren van Frankrijk met de kanaal-
verbindingen. Kent gij streken in Europa met zijde-industrie?
Hoe verdeelt gij Zuid-Holland? Welke zijn de voornaamste
middelen van bestaan in elk deel? Noem de voorname kaas-
en botermarkten in het noordelijk deel. Waardoor is Gorcum,
waardoor Dordrecht bekend? Is Zuid-Holland dicht bevolkt?
Welke spoorwegen komen in Rotterdam samen? Teeken ze.
Kennis der Natuur.
Verklaar het ontstaan van dauw. Verschil tusschen dauw
en nevel; regen, ijzel, rijp. Teeken de gewone zuigpomp.