Boekgegevens
Titel: Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Auteur: Jong, S. de
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5150
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202771
Onderwerp: Onderwijs: beroepsonderwijs
Trefwoord: Examenopgaven, Pedagogische academies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hulp-acte: schriftelijke werkzaamheden, gevolgd door eenige mondelinge verslagen van de examens, gehouden in April 1894 voor de acte van onderwijzer en onderwijzeres
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
cii .zeer iiifroerig''' iii verbaud luet het audere? Waarom is
.zeer uitvoerig" tusschen aaulialiiigsteekens geplaatst? Ver-
vang ergo door een Xederlandsch woord. Verklaar de be-
teekenis van: we worden dood verkhiard. Geef synoniemen
van martelen. Hoe noemt ge wat in ,wat ik dien ganscheu
voormiddag heb uitgevoerd, weet ik niet meer." Outbiiul in
enkelvoudige zinnen: ik herinner mij alleen, dat..... Is zich
herinneren noodwendig of toevallig wederkeerend? Waarom?
Hoe zoudt ge volgens de afleiding de beteekenis van zich
herinneren verklaren voor leerlingen eener lagere school. Ver-
klaar verwelkomen. Vervang het door een ander woord of
andere woorden. Wat voor zin is naar den vorm ,0)» mij
een kus te geven'". Wat is het kenmerk van een zin? Komt
in ,0?« mij een kus te geven" een vervoegd werkwoord voor?
Wat is een vervoegd werkwoord? Hoe moet de zin, waaruit
„om mij een kus te geven" een deel is, luiden? Waartoe
dient die verkorte zin naar zijn beteekenis? „Daarna moogt
ge in de mooie zijkamer gaan^ zitten den haard aanhouden en
in een nuttig hoek lezen." Welke beteekenis heeft moogt in
dezen zin? Is er verschil tusschen den zin, zooals hij daar
staat en zooals hij wordt, als er achter zitten een komma
wordt geplaatst? Vervang afschuwelijk door zinverwante
woorden. Vul aan: Me)i kan martelaar zijn voor..... Ver-
buig het aanwijzend voornaamwoord die en ook het betrek-
kelijk voornaamwoord die. Daarop toonde de examinator
mij een briefje, waarop drie samengestelde zinnen stonden,
bestaande uit een hoofdzin en een afhankelijken zin, die door
middel van wanneer met den hoofdzin waren verbonden. De
drie tvanneer's moesten taalkundig benoemd worden {voeg-
woord a. dienende om een tijdbepalenden zin aan den hoofd-
zin te verbinden, h. om een voorwaardelijken zin aan den
hoofdzin te verbinden; vragend hijwoord).
Geschiedenis.
Noem alle u bekende vrouwen (in geregelde volgorde),
die van invloed zijn geweest op den gang van zaken in ons
vaderland. (Ik ving aan met Velleda en eindigde met de
Koningin-Begentes en Wilhelmina eu moest van elk der ge-
noemde vrouwen vertellen, wat ik wist.)
Opvoedltunde.
Wat is het verschil tusschen opvoeden en onderwijzen?
Wat staat tegenover ontwikkelend onderwijs? Wat verstaat