Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
op de Lagere school al even misplaatst zijn als de perspec-
tief. De projectieleer, zooals die behandeld wordt bij het
onderwijs aan genoemde scholen, bevat zulke abstracte
onderwerpen , dat zij hoe eenvoudig ook in werkelijkheid
zijnde, toch voor kinderen niets hebben , dat eenigermate
hun aandacht zal boeien. De drie laatste deeltjes mijner
serie praktische Teekenoefeningen bevatten zulke opgaven
en vraagstukken , die ontleend aan de leer der projectiën
toch voor hunne oplossing slechts het bestaan van de aller-
eenvoudigste begripi)en van de projectie noodig maken. Zij
zijn tevens vraagstukken , die in het dagelijksch leven en
in verschillende ambachten telkens hunne toepassing vinden.
Daardoor vooral kunnen zij voor kinderen op prettige wijze
behandeld en besproken worden.
De negen eerste deeltjes zijn zoo samengesteld , dat zij
geschikt zijn voor het onderwijs aan kinderen, die later in
de gelegenheid zijn het Teekenonderwijs op andere scholen
voort te zetten en geven daarvoor eenen goeden grondslag.
De laatste drie deeltjes zijn ontworpen om op dienzelfden
grondslag het Teekenonderwijs op de Lagere school te ma-
ken tot een afgerond geheel. Zij zijn bestemd voor de
hoogste klasse der Lagere school en moeten er toe leiden
den leerlingen die kennis aan te brengen, die noodig is om
van eenvoudige voorwerpen zulke Teekeningen te maken ,
dat timmerman , smid of elk ander handwerksman daaruit
kan lezen, wat bij eventueele bestelling door hem gemaakt
zou moeten worden. Voornamelijk deze deeltjes hebben mij
aanleiding gegeven om mijn geheele serie den naam van prak-
tische Teekenoefeningen te geven. Zij moeten dienen als
eigenlijke toepassingen van de oefeningen , gegeven in de
voorgaande negen deeltjes.
IV. rraktisclie toepassingen.
De praktische toepassingen zijn bestemd om de kennis
en vaardigheid, die door de vooroefeningen verkregen zijn
in die mate te ontwikkelen, dat gegeven vraagstukken kun-
nen worden uitgewerkt of opgelost. Al de gegeven vraag-
stukken geven den onderwijzer aanleiding en zijn er toe