Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•werden door het geheels land opgericht en vele prijsvragen
werden uitgeschreven. Reizende Kunstleeraars werden uit-
gezonden om door het verkondigen van goede kunstbe-
ginselen en door de tentoonstelling van door hen medege-
voerde kunstvoortbrengselen propaganda te maken voor
eene nieuwe gezonde richting in de Kunstnijverheid.
Al deze maatregelen bleken na elf'jaren niet vruchteloos
te zijn geweest; want toen in 1862 een tweede Wereld-
tentoonstelling in Londen werd gehouden , werd het duide-
lijk , dat er eene ingrijpende verandering in de Engelsche
industrie had plaats gegrepen ; zoo zelfs, dat Frankrgk
begon in te zien , dat op die wijze de bron van een harer
belangrijkste rijksinkomsten , de vervaardiging nl. van luxe-
artikelen , door de Engelsche concurrentie dreigde te zullen
opdrogen. Dit was dan ook de oorzaak , dat in Frankrijk
eene vereeniging van partikulieren, kunstliefhebbers en
industrieelen op eene in het oog vallende wyze en met
groote energie zich de zaak aantrok en het werk der
wedergeboorte op zich nam.
c. Oostenrijk. De tweede Londensche tentoonstelling
was ook een nieuwe spoorslag voor de overige Europeesclie
rijken , om op dezelfde wijze als Engeland deed, de be-
langen der Kunstnijverheid te behartigen. Het was vooi-al
Oostenrijk , dat al zijn krachten inspande om tot een beteren
toestand te geraken. Daar was het echter de Kegeering,
die het initiatief ter verbetering nam. Nadat zij een pro-
visioneel, doch systematisch georganiseerd Kunst-Industrie
Museum had geopend, dat spoedig bleek de sympathie
dermate te verdienen , dat een eigen gebouw noodzakelijk
werd geacht, verkreeg de Oostenrijksche Kunstnijverheid
een harer waardig monument, dat de lichtbron kan genoemd
worden , die hare verkwikkende stralen door het geheele
Oostenrijksche Keizerrijk verspreidt. Dit alles was tot
stand gekomen in de jaren 1862 — 1873, en in dienzelfden
tijd riep het Ministerie van Onderwijs en Handel eene
commissie samen, die belast werd met de geheele reorga-
nisatie van het T e e k e n o n d e r w ij s.