Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
kennis van de eenvoudige regels der perspectief noodig is.
Reeds vroeger M'aren er onder den titel van „Bes' Per-
spectievisch leeren zien", vraagstukken voor de Lagere en
Middelbare scholen uitgegeven met het doel eene teeke-
ning te leeren begrijpen , alvorens men begint te Teekenen.
Ook daarbij wordt het perspectievisch Teekenen op den voor-
grond geplaatst en ook blijkbaar als het beste middel be-
schouwd , om de Teekenkunst aan praktische doeleinden
geschikt te maken.
Had ik in bovengenoemde vergadering beweerd , dat
het resultaat van het Teekenonderwijs , het Teekenen van
allereenvoudigste voorwerpen in projectivieschen en perspec-
tievischen zin volgens opgaven op middelbare en speciale
Teekenscholen nog lang niet verkregen was, volgens de
hier genoemde handleidingen willen de schrijvers daarvan
het moeilijkste , het perspectievisch Teekenen uit het ge-
heugen , reeds op de Lagere school invoeren. Wat alge-
meen blijkt, dat niet in de eerste jaren op Middelbare
scholen en zelfs niet op Teekenscholen te bereiken is, laat
ons toch niet trachten dat van de Lagere school te vor-
deren. Wil men van de Volksschool praktische vruchten
hebben , laten wij dan ook onze eischen zoo laag mogelijk
stellen en zeer laag bij den grond blijven. Laten wij
daar niet dadelijk het oog vestigen op de ontwikkeling
van kunst, ook niet van kunst in hare toepassing op de
Kunstnijverheid; laten wij evenmin van de kinderen vergen
dat zij de wetten der perspectief leeren toepassen, om
daardoor den telkens afwisselenden schijnvorm van voorwer-
pen te kunnen bepalen ; maar laten wij trachten hen be-
kend te doen worden met de eenvoudige middelen , die er
bestaan, om den waren vorm van een voorwerp door Tee-
kening weer te geven. Laten wij niet beginnen met vor-
menkennis aan te brengen door het laten nateekenen van
voorwerpen en versieringen, die zij nooit gezien hebben
en nooit te zien krygen ; maar laten wy beginnen met hen
den eenvoudigsten weg te doen kennen , om bekende en
eenvoudige voorwerpen op de duidelijkste wijze te be-
schrijven door Teekenen.