Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zoo geleid zien, dat een leerling, die de Teekenschool ge-
durende vier jaren trouw bezocht heeft, (ik sprak toen niet
van het Lager onderwijs), in staat zou zijn die voorwerpen,
waarvan ondersteld kan worden, dat hij de vormen volko-
men kent, zoowel op projectievische als op perspectievische
wijze uit het geheugen te teekenen. Ik wilde hebben,
dat hij eene projectievische Teekening zoo goed kan lezen,
dat hij onmiddellijk daarvan blijken kan geven door zonder
behulp van constructiën van de voorgestelde voorwerpen
eene perspectievische schets te geven. Men houde in het
oog , dat ik alleen van die vormen sprak , waarvan voor
de vertolking geen artistieke aanleg of kunstgevoel gevor-
derd moeten worden. Ik zeide toen, dat wanneer ons onder-
wijs zulke vruchten draagt voor den handwerksman , men
dan eerst zal kunnen zeggen , dat het praktisch is. Om
het onderwijs in die richting te bevorderen, besprak ik toen
de wenschelijkheid van eene serie Teekenopgaven, ontwor-
pen in den geest van rekenopgaven, zooals die in de Lagere
school in gebruik zijn. Die wenscli is tot heden niet be-
vredigd , maar opmerking verdient het, dat, wat door mij
verlangd werd voor de Middelbare Teekenschool, geleverd
is geworden voor de Lagere school. Althans iets, dat
eenigszins in den geest mijner bedoeling ligt. In 1891
verscheen eene handleiding voor den onderwijzer bij vraag-
stukken ter oefening in het Teekenen , welke handleiding
tevens een leerboek is voor de aanschouwelijke perspectief.
In die handleiding wordt door den schrijver, den Heer
Laagland, o. a. gezegd: „Niet het angstvallig weergeven
van bladvormen en blokken is het, wat van de Lagere
school gevraagd wordt, maar bekendheid met de eenvou-
digste wetten, waarnaar een goed Teekenaar zijne gedachte
weergeeft, en vaardigheid om dat zelf te doen. Hun die
wetten te leeren kennen, en wel zóó , dat zij bij het ver-
vaardigen van schetsen uit het hoofd er van kunnen uit-
gaan, stel ik mij met dit schrijven ten doel." De vraagstukken,
die voor dat doel door den Heer Laagland den leerlingen
der twee hoogste klassen van de Lagere school ter oplos-
sing werden voorgelegd , zijn allen van dien aard , dat