Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
deeld. Waarlijk , zoolang het onderwijs in het Teekenen
op de L. S. nog in hoofdzaak bestaat in het op ruitjes na-
teekenen van allerlei motieven , hetzij het bekende of voor
kinderen onbegrijpelijke figuren zijn , zoolang zullen noch
leerlingen, noch hunne ouders, noch hunne onderwijzers eeni-
gen eerbied krijgen voor dat lang gewenschte onderwijs.
Eerst dan , wanneer alle autoriteiten en allen , die belang
stellen in de ontwikkeling der jeugd, zullen zien en hooren,
dat de leerlingen telkenmale van de Teekenles komende,
juichende hunnen ouders of makkers toeroepen , nu heb ik
weer dit of dat geleerd , nu weet ik hoe ik een tafel, een
kist moet teekenen: eerst dan zal men zien, dat het Teeken-
onderwjjs van ontzaglijk veel belang is en groote waarde
heeft voor de Lagere school.
Het is werkelijk vreemd genoeg, na al wat in de laatste
jaren over het Teekenonderwijs is gezegd en geschreven ,
dat wij nog niet verder gevorderd zijn. Men zou meenen,
dat, nu het al in zoovele handen van onderwijzers der L. S.
is gekomen, die de groote kunst verstaan om in onbegrij-
pelijk korten tijd kleine kinderen met behulp van een 26
tal grillige figuurtjes te leeren de gedachten door anderen
in een boekje neergelegd, te ontcijferen of hun eigene ge-
dachte door schrift aan anderen kenbaar te maken , — men
zou meenen dat diezelfde onderwijzers reeds lang een middel
moesten gevonden hebben, om kinderen een veel eenvoudi-
ger schrift en taal, zooals het Teekenen is, in handen te
geven. Toch is dit verklaarbaar. Hadden zij zelf een meer
op de praktijk gegrond Teekenonderwijs gehad, voorzeker,
dan zou het in hunne handen spoedig een middel gewor-
den zijn om de Teekenkunst dat te doen worden , waar-
voor het zoo bij uitnemendheid geschikt is, een der mach-
tigste hefboomen voor volksontwikkeling. Waarlijk, in-
dien de onderwijzer zelf een degelijker Teekenonderwijs ge-
noten had, dan hem tot heden door ons , Teekenleeraars ,
gegeven is, dan zou hy reeds lang het middel gevonden
hebben, om in korten tijd aan zeer jeugdige kinderen die
kunst in praktischen zin mede te deelen.