Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
onderwas in de L. S. op liet oog lieb en dat, wanneei'
men aan dat onderwijs slechts een moreel doel toeschrijft,
het gezegde te kras zoude zijn. En wanneer heden in eene
vergadering mijne opinie in deze gevraagd w^erd, mijn ant-
woord zoude luiden: ,Zooals lieden over het algemeen het
Teekenonderwijs op de L. S. gegeven wordt, heeft het voor
hen, die na het verlaten dier school geen voortgezet Teeken-
onderwijs ontvangen , volstrekt geen praktisch nut.
c. Algemeene richting.
Wanneer wij de tegenwoordig byna overal in toepassing
gebrachte richting van het onderwijs in het Teekenen na-
gaan, hetzy dat gegeven wordt op Hoogere Burgerscholen
of op Burger Avondscholen, hetzij op Ambachtsscholen of
op speciale Teekenscliolen, overal zien wy , dank zij de
middelen, daartoe na 1877 in het werk gesteld, de wenschen
bevredigd in verschillende rapporten en handleidingen uitge-
sproken. Van die inrichtingen, waar dat niet het geval is,
zeggen wij eenvoudig, dat zij achterlijk of verouderd zijn.
Het moet anders en daardoor beter worden.
Beeds voor jaren heb ik nu en dan mijne meening daar-
omtrent gezegd en vond vele bestrijders. Deze brochure
is voor twee jaren door mij geschreven en nu herzien en ge-
wijzigd, omdat tot mijn vreugde in dezen tijd sommigen tot
dezelfde gedachten gekomen zijn , die ik al dien tijd ge-
koesterd heb. Ik zal eenige zinsneden uit artikelen in de
volgende hoofdstukken aanhalen, die dat helder aantoonen.
Wanneer men van het Teekenonderwijs kan zeggen, dat
het aan de gestelde eischen voldoet, dat het in den geest
des tijds is , dan moeten de leerlingen, die het ontvangen,
daardoor in de eerste plaats een duidelyk begrip krijgen
van de verschillende wijzen, waarop een voorwerp in tee-
kening kan gebracht worden. Zij moeten een betrekkelijk
groote schat van vormenkennis opdoen, de toepassing dier
vormen op bouwkunst en kunstnijverheid leeren kennen en
daardoor tevens hun schoonheidsgevoel ontwikkelen. Het leer-
plan voor de twee eerste jaren is dan ongeveer als volgt.