Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
pliclitend heeft gesteld, de Minister vroeg ook welke maat-
regelen waren aan te bevelen om dit onderwijs te verbeteren.
Het doel dezer vragen was om te vernemen of werkelyk
het Teekenen overal onderwezen werd en hoeveel tijd daar-
voor was bestemd , of de gewone onderwijzers , welke de
wet met een pennestreek voor dat onderwijs bevoegd ver-
klaarde, werkelijk op de hoogte waren van hun nieuwe taak
en in hoeverre deze aan gediplomeerde Teekenonderwijzers
werd toevertrouwd, waarin het gegeven onderwijs bestond,
welke methode daarbij gevolgd werd en welke hulpmiddelen
men bezigde. De Inspecteurs hebben toen voor dit onderzoek
de voorlichting hunner Districts-Schoolopzieners gevraagd.
Bovenstaand bericht, ontleend aan het Maandblad voor
Teekenonderwijs van Augustus 1892 en eenige gesprekken
met H.H. Districts-Schoolopzieners en eenige H.H. Onder-
wijzers, vestigde toen opnieuw mijn aandacht op het Teeken-
onderwijs op de Lagere school, een onderwerp , dat reeds
lang mijne l^elangstelling had opgewekt.
Uit een en ander is mij toen duidelijk geworden dat
niet allen, zelfs niet velen, bijzonder waren ingenomen met
de richting, die het Teekenonderwijs in de L. S. genomen
heeft en niet zeer tevreden waren over de tot toen verkre-
gen resultaten. *) Dit nu gaf mij in de eerste plaats aan-
*) Een hunner schreef mij het volgende : Het Teekenonderwijs. opge-
nomen als verplicht leervak van de Lagere scholen, zonder daarbij te
letten op de al of niet bevoegdheid van het onderwijzend personeel, werd
daardoor die scholen binnengeleid zonder eenigen waarborg en met de
vooraf te berekenen verwachting, dat eerst najaren dat leervak eenige goede
vruchten kan doen zien.
Dc hoofden van scholen waren, op enkele uitzonderingen na, niet slechts
niet bevoegd dat onderwijs te geven, maar hadden zelfs nooit Teekenen
geleerd, zoodat zij onderwijs moesten geven in een leervak, dat zg slechts
bij naam kenden of meenden te kennen.
Om evenwel daaraan eenigermate tegemoet te komen werd door de
hoofden van scholen uit de onderscheidene methoden met verschillende
paedagogische inzichten, die kort na elkander openbaar werden gemaakt,
eene keuze gedaan, en al leerendo met de leerlingen werd die methode als
leiddraad bij het onderwijs in gebruik genomen.
De hoofden van scholen, die eene acte van bekwaamheid als hoofdonder-
wijzer volgens de tegenwoordige wet oi) het Lager onderwijs bezaten, even-
als zij, die volgens de voorafgaande wetgeving eene aanteekening voor het