Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmmm
34
mens voor de Hoofd- en voor de Hulpacte. Daaruit blijkt,
dat de daarin opgenomen programma's, op ééne bijvoeging
na , geheel gelijk zijn aan die, welke zyn ontworpen door
bovengenoemde Commissie en zooals zij zyn neergelegd in
bovenstaande missive, den Minister van Binnenlandsche
Zaken aangeboden. In het ontwerp voor de vereischten
voor de hulpacte staat in al. c: ,Bekendheid met de meest
voorkomende perspectiviesche verschijnselen"; daar is bijge-
voegd : Begrip van projectie en doorsneden.
Het is op deze bijvoeging, dat ik de aandacht der lezers
van deze brochure bijzonder vestig.
X. Tegenwoordige toestand van het Teekenonderwijs
op de Lagere school.
Op betrekkelijk uitvoerige wijze heb ik eene schets ge-
geven van de geschiedenis van het Teekenonderwijs op de
Lagere school.
Ik heb dit gedaan , niet om een volledige geschiedenis
van dit onderwijs te geven , maar alleen om later daaruit
met nadruk te kunnen wijzen op de feiten, die op den
tegenwoordigen toestand invloed uitgeoefend hebben, en zoo-
doende dien toestand beter te kunnen beoordeelen.
a. Ministerieel onderzoek.
Nadat er ruim twee jaar verloopen waren dat men kon
zeggen dat de wet van het verplichte leervak in werking
was en uit de inlichtingen , die toen door den Minister aan
de Inspecteurs van het Lager onderwijs gevraagd werden,
bleek het dat de Regeering het ernstig met het Teeken-
onderwijs op de Lagere school meende. Want niet alleen
werden deze inlichtingen gevraagd omtrent den toestand
van het onderwijs in de eerste oefeningen van het Hand-
teekenen en in het Handteekenen op de openbare en bij-
zondere scholen, sinds de wet van 8 December 1889 Stbl.
N®. 175 eerstgenoemd onderwijs voor al die scholen ver-