Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Lako, Leeraar aan de Burgeravondschool en Teekenonderwijzer aan de
Rijksnormaallessen te Zwolle, J. D. Belmer, Leeraar aan de Hoogere Bur-
gerschool en de Burgeravondschool en Teekenonderwijzer aan de Rijksnor-
maalschool ts Kampen, B. W. "Wierink, Directeur der Industrieschool van
de Maatschappij voor den Werkenden Stand, Leeraar aan de Kweekschool
voor onderwijzers enz. te Amsterdam, B. J. Bouwmeester Jr., Leeraar aan de
Rijks Hoogere Burgerschool en aan de Koninklijke school voor Nuttige en
Beeldende Kunsten te 's Hertogenbo^ch, H. L. Boersma, Directeur der Am-
bachtsschool te 's Gravenhage, J. D. Huibers, Leeraar aan de Rijksnor-
maalschool voor Teekenonderwijzers en aan de Ryksschool voor Kunst-
nijverheid te Amsterdam , C. W. Hoenkainp, Hoofd eener Openbare Lagere
school en Teekenonderwijzer aan de Rijks-Normaallessen te Utrecht, M.
Meerwaldt, Hoofd eener Openbare lagere school te Amsterdam, H. A. C.
Dekker, Onderwijzer aan de Rijkskweekschool te Haarlem.
Het ontwerp luidt als volgt:
De vereiscliten ten opzichte van de verschillende vakken,
waarover het examen loopt, zijn :
Handteekenen.
a. Bedrevenheid in het teekenen op papier, van eene
eenvoudige vlakversiering naar eene plaat en in het schet-
sen daarvan op het zwart bord.
h. Bedrevenheid in het schetsen en schaduwen naar de
natuur ^an eenig meetkunstig lichaam.
c. Bekendheid met de meest voorkomende perspectievi-
sche verschijnselen.
d. Kennis van een goeden leergang voor het Teeken-
onderwys in de Lagere school.
Aanvankelijk waren sommige leden der Commissie van
meening, dat het wenschelijk zou zijn om de eischen,
wat het teekenen betreft, gelijk te stellen met de beide
examens voor onderwijzer, nl. voor de Onderwijzersakte
en de Hoofdonderwijzersakte, en dat als norm daarbij zou
moeten dienen hetgeen thans bij laatstgenoemd examen
wordt gevraagd, met die kleine wijzigingen, dat bij het sub
a genoemde achter ^teekenen'^ het woord ^lyapier^'' zou
zijn in te lasschen en van den candidaat zou z^n te eischen
eenige bekendheid met een goeden leergang.
Zeer breedvoerige en ernstige gedachtenwisselingen tus-
schen deze 10 mannen , die allen gedurende lange jaren