Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
stel van den Heer Hoenkanip in hare vergadering van 8
April 1890 besloten het Bestuur en eenige assisteerende
leden te machtigen een concept-programma samen te stel-
len , betreffende het teekenen voor de hulpacte en voor
de hoofdacte.
De Heer Hoenkamp was tot dit voorstel gekomen, omdat
men overal in de weer w^as om het Teekenonderwijs op de
L. S. en de eischen der examens te bespreken ; tal van
artikelen verschenen er over in de schoolbladen. Het Xederl.
Onderwijzersgenootschap had reeds een concept-programma
opgemaakt en den Minister verzocht, dat de examens in
dien geest zouden worden afgenomen. Het gevolg hiervan
was, dat den 30 April 1890 door de Nederl. Vereeniging
voor Teekenonderwijs het volgende adres aan Zijne Excel-
lentie den Minister van Binnenlandsche Zaken werd ver-
zonden :
AMSTERDAM, 30 April 1890.
Geven met verschuldigden eerbied te kennen W. B. G. Molkenboer te
Amsterdam en D. Lako te Zwolle , vertegenwoordigende resp. ah Voor-
zitter en 1ste Secretaris de Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonder-
wijs , gevestigd te Amsterdam en erkend bij Kon. besluit von 15 Oktober
1880 , No. 17 ;
dat in de 10de Algemeene Vergadering van bovengenoemde Vereeni-
ging, den 8sten April j.1. te Amsterdam gehouden, door het veertigtal daar
vergaderde leden met groote eenstemmigheid is besloten, dat de Vereeni-
ging de vrijheid zal nemen het volgende onder de aandacht Uwer Excel-
lentie te ])rengen :
Door allen in Nederland, die de Teekenkunst liefhebben en weten te
waardeeron, door allen, die overtuigd zyn van het groote nut van een
geregeld en goed gegeven Teekenonderwijs voor alle standen der Maatschappy,
werd met groote voldoening vernomen, dat voortaan het Teekenen zal
behooren tot de verplichte leervakken van het Lager onderwijs.
Om de invoering daarvan in de hand te werken zal in het veiTolg bij
het examen voor de acte van onderwijzer van den candidaat worden ge-
eischt eenige vaardigheid in de Teekenkunst.
Met het oog daarop veroorloven de ondergeteekenden zich om, namens
de Vereeniging, die zij de eer hebben te vertegenwoordigen, aan Uwe Excel-
lentie ter overweging aan te bieden een ontwerp-programma voor dat ge-
deelte van het examen, dat speciaal op het Teekenonder^'ijs betrekking heeft.
Dit programma is krachtens opdracht der Vereeniging na zeer breed-
voerige besprekingen in eene Vergadering te Amsterdam, gehouden op dea
27sten April j.1., ontworpen door de Heeren W. B. G. Molkenboer, Direc-
teur der Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam , D.