Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
wien het Teekenonderwijs aan de L. S. is ojigedragen, voor-
lichtingen gegeven worden. Het waren de Heeren .J. D.
Belmer, C. W. Hoenkamp, W. Meerwaldt, W. B. G. Mol-
kenboer en B. W. Wierink, die daartoe benoemd werden.
h. Rapport der (Jommissie.
Bovengenoemde Commissie bracht haar rapport uit op
den 8 April van 1890. En daaruit blijkt, dat de na
hunne benoeming veranderde omstandigheden, de ver-
plichting n.1. van de invoering van het Teekenonderwys
op alle L. scholen , en het dientengevolge verschijnen van
een aantal handleidingen , aanleiding hadden gegeven tot
de vraag: ,Is het nog wel noodig, dat vanwege de Ver-
eeniging eene voorlichting uitga ?" Door bespreking dezer
vraag was de Commissie echter tot het besluit gekomen,
dat, daar de Vereeniging zooveel had bijgedragen om het
teekenen als verplicht leervak in de onderwijswet te doen
opnemen , het nu ook haar plicht was, den weg aan te
wijzen, welken het Teekenonderwijs op de L. school moest
volgen. Zij legde hare gedachten daaromtrent neer in een
geschrift, dat in korte trekken het doel , den omvang en
den tijd van aanvang van het Teekenonderwijs op de La-
gere School aangeeft, terwijl daarna opmerkingen gemaakt
worden over de hulpmiddelen, de gereedsciiappen, den tijd,
de onderwijskrachten, lokalen en classificatie. Dit rapport
werd in afdruk toegezonden aan een vijftigtal couranten en
onderwijsbladen, met verzoek het in hare kolommen op te
neir.en , aan welk verzoek door een dertigtal redactiën is
voldaan. Het is voor mijn doel niet noodig het geheele
rap])ort hier neer te schrijven; alleen op de o])inie dier
Commissie omtrent het doel en den aard der leerstof wensch
ik de bijzondere aandacht te vestigen. Het Teekenonder-
wijs op de Lagere school moet in de eerste plaats ten doel
hebben :
Ontwikkeling van het waarnemingsvermogen en van de
vaardigheid om hetgeen gezien wordt af te beelden ; te-
vens mag de vorming van den goeden smaak bij dit on-
derwijs niet uit het oog worden verloren. Het dienstbaar