Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
eerst in 1886 en zooals hierboven vermeld is in 1889 zich
bij de algemeene beweging in deze zaak had aangesloten,
begreep , dat het op haren weg lag , nu zij de voldoening
smaakte een harer wenschen bevredigd te zien en zij zicli
bewust gevoelde het hare daartoe te hebben bijgedragen ,
zich te moeten inspannen en alles te doen , wat haar taak
kon genoemd worden , om de uitvoering der wet te doen
beantwoorden aan het voorgestelde doel. Er kon niet ge-
zegd worden, dat men geheel onvoorbei'eid stond, toen
het er op aankwam het Teekenonderwijs algemeen in de
Lagere school in te voeren. Immers reeds zoovele jaren te
voren was de wensch geuit, waren de middelen aangewezen
en was veel over de zaak gedacht. De vele scholen, waar
het door de wet van '57 reeds lang in toepassing was ge-
bracht , konden reeds als voorbeelden gesteld worden hoe
en wat gedaan kon worden. Handleidingen bestonden er
en geschriften wezen den weg, die gevolgd kon worden.
Reeds in eene Algemeene Vergadering van de Nederl. Ver-
eeniging voor Teekenonderwys op den 3<ie» April 1888 te
's Gravenhage gehouden , was de vraag behandeld : Is het
met het oog op de meer gevoelde behoefte om het Teeken-
onderwijs op de L. S. in te voeren wenschelyk , dat van
wege de Vereeniging voorlichting uitga, wat betreft richting
en omvang van dat onderwijs ?
De inleider van dat vraagpunt, de heer Belnier, meende,
dat het op den weg der Vereeniging lag aan deze blijkbare
behoefte te voldoen , daar het hem reeds dikwijls voorge-
komen was dat vele onderwijzers zijn raad kwamen inwin-
nen. Hy had gezien, dat op vele plaatsen met goeden wil
gewerkt werd en dat toch de uitkomsten bedroevend waren,
omdat de methode niet deugde. Hij wenschte eenheid in
het Teekenonderwys in de L. S. te verkrijgen door de hoof-
den van scholen te overtuigen, dat ook zonder dure wand-
platen en andere kostbare modellen iets aan het Teekenen
kan worden gedaan, dat goede vruchten zal afwerpen. De
daarop volgende besprekingen leidden er toe dat een Com-
missie werd benoemd, die zich zoude bezighouden met het
samenstellen van een geschrift, waarin aan onderwijzers ,