Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
onderwijs meer bezoeken zal, het Teekenonderwijs gegeven
wordt en moet gegeven worden.
Toen de Kederlandsche Vereeniging voor Teekenonder-
wijs den 15 Mei 18S9, overeenkomstig een met algemeene
stemmen genomen besluit van de op 23 April 1889 door
haar gehouden vergadering, zich voor de tweede maal tot
den Minister wendde met het dringend verzoek het Teeken-
onderwys te M^illen opnemen onder de verplichte leervakken
der Lagere school, meende zij er op te kunnen wijzen dat
de bezwaren, die in 1880 oorzaak waren dat aan een
vroeger verzoek niet kon voldaan worden thans waren
vervallen. Want, behalve dat de talrijke met de hoofd-
acte gediplomeerden de bevoegdheid bezitten het Teekenen
in de Lagere school te onderwijzen , beijveren velen zich
om de afzonderlijke acte voor Teekenen (L. O.) te verkrijgen.
In 1888 waren er onder de 135 geëxamineei'den niet min-
der dan 61 onderwijzers en onderwijzeressen , waarvan 15
in het bezit der hoofdacte. Sedert de invoering der wet
van 1878 zijn er 251 dames en heeren met de acte Hand-
teekenen (L. O.) gediplomeerd, en ieder jaar neemt het
aantal candidaten en de percentage der geslaagden toe. Op
gebrek aan bevoegde onderwijzers zal de invoering van een
verplicht Teekenonderwijs in de Lagere scholen dus niet
meer behoeven te stuiten. Li het adres werd er op gewe-
zen dat er evenmin een bezwaar gelegen was in de kosten,
aan den maatregel verbonden. Inmiers het lag in de be-
doeling van adressanten, dat dit onderwijs zal gegeven
worden in de gewone schoollokalen, op de gewone school-
banken , door den gewonen tot het geven van Teeken-
onderricht bevoegden onderwijzer ; iets, dat zeer goed kan
geschieden ; want het geldt hier alleen de elementaire op-
leiding in het Teekenen , het oefenen van oog, geest en
hand, opdat de leerlingen, ivanneer zij hunne studie in
vak- of andere scholen voortzetten , niet onvoorbereid zijn ,
maar zooveel vaardigheid bezitten als noodig is, om het
voortgezette Teekenonderwijs met vrucht te kunnen genieten.
Door in dat adres er op te wijzen, dat een dergelijke maat-
schappelijke ontwikkeling van het volk in het algemeen en