Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
hoeveel tijd en inspanning er noodig zijn eer men een hori-
zontale of vertikale lijn van eenige lengte kan trekken,
eer men een gebogen lijn zuiver zetten kan, begrijpt, dat
de paar jaar , welke op zulk een school aan het teekenen
gegeven worden en die na aftrek der vacantie hoogstens
pl. ni. 70 lesuren per jaar en per hoofd uitmaken , daar-
voor in de verste verte niet voldoende zijn. Het nateekenen
van geschaduwde prentjes oefent oog noch hand, maar
leert alleen de kunst om den tijd schijnbaar nuttig te doo-
den en den leerling bij het verlaten dier school in den
waan te brengen, dat de eerste gronden van Teekenonder-
wijs voldoende bij hem zijn gelegd, zoodat hij daarop thans
veilig kan voortbouwen.
,Zóó weinig toegerust komen de leerlingen op een Bur-
ger- of avondschool of Hoogere Burgerschool met 3 of
5 jarigen cursus , op een Gymnasium of Teekenschool of
wel op een Ambachtsschool. Als een natuurlijk gevolg van
het onvoldoend Lager onderwijs begint op deze scholen
het Teekenonderwijs dan voor het meerendeel weer van
voren af aan. D e g e 1 ij k en Methodisch o n d e r w ij s
worde zoo spoedig mogelijk in de Lagere
school als verplicht leervak opgenomen.
Niet langer dan onvermijdelijk noodig is mag het daar
facultatief gesteld worden. Anders toch zal men nooit het doel
bereiken, dat bij het verlaten dier school alle leerlingen de
beginselen van het Teekenen hebben geleerd en op de Mid-
delbare school begonnen kan worden met de toepassing
daarvan tot ontwikkeling van Kunstzin en goeden smaak.
Aannemende dat de Lagere school bezocht wordt door
de leerlingen van 6—12 jaren oud, zouden dus ook voor
het Teekenonderwijs ongeveer zes jaren beschikbaar zijn.
Wij achten het evenwel niet noodzakelijk, dat reeds in
het eerste jaar met het Teekenonderwijs worde begonnen,
maar rekenen een cursns van 4 jaren op de Lagere school
in het algemeen voldoende om de noodige vaardigheid te
verkrijgen. Het is wel niet nadeelig vroeger te beginnen,
maar vooral met het oog op een klassikaal onderwijs, waar
achterblijvers hinderlijk zijn, is het beter dat het Teeken-