Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
(L Rijks Normaalschool voor Teekenonderirijs.
Bovengenoemde cursus was ook eene voorbereiding voor
de stichting van 's Rijks Normaalschool voor Teekenonder-
wyzers en de Rijks Kunstnijverheidsschool , waarvan de
opening reeds in 1881 kon plaats hebben. Door de Rijks-
Normaalschool kan Nederland thans met trots wijzen op
een groot aantal mannen , die door hunne praktische en
theoretisclie bekwaamheid in staat zijn aan vele inrich-
tingen als Leeraren aan de verschillende behoeften te
voldoen, waardoor het overbodig is geworden om krachten
uit het buitenland hierheen te halen. Door de stichting
der Rijks Kunstnijverheidsschool is in eene voor Nederland
lang gevoelde behoefte voorzien. Kon Nederland wijzen
op Kunstakademien en Ambachtsscholen , eene inrichting ,
uitsluitend bestemd om de toepassing der kunst op de
Nijverheid in het rechte spoor te brengen, bezat het vóór
1881 niet. Het kenmerkt dan ook geheel den geest van
dien tijd , dat zoo kort na de stichting van het museum
voor Kunstnijverheid en de gehouden tentoonstelling van
kunst toegepast op Nijverheid, deze beide belangrijke scho-
len in ons land zijn tot stand gekomen en dat na dien
tijd ook in andere plaatsen, zooals Utrecht en Den Haag,
musëen voor Kunstnijverheid met daaraan verbonden Kunst-
industrieel onderwijs in het leven zijn geroepen, waarin
einde verbetering te brengen in het Teekenonderwijs , was de instelling
v.m een tydclijken cursus voor de reeds in dienst zijnde Leeraren. Het
onderricht daarvan werd opgedragen aan de H.H. Jos. Alberdingk Thijm,
Hoogleeraar aan do R. Akademie van Beeld. Kunsten te Amsterdam ; W.
B. G. Molkenboer, Leeraar aan de R. H. B. school te Leeuwarden ; Jan
Striening, Leeraar aan de Gem. Teekenschool te Deventer; J. Versluys,
Oud-Leeraar in do Wiskunde aan de R. H. B. school te Groningen. 70
Leeraren aan verschillende inrichtingen werkzaam volgden dien cursus,
die gedurende de maanden Juli en Augustus 1880 is gehouden in eenige
zalen der Rijks Akademie van Beeld. Kunsten te Amsterdam. Verscheidene
der toen te Amsterdam vergaderde Leeraren spraken spoedig den wensch
uit een eigen vereeniging te hebben , om daardoor te kunnen voortzetten
wat door de Regeering was begonnen. Op het initiatief van drie der
deelnemenden aan den cursus, de H.H. D. Lako , J. D. Belmer en B. J.
Bouwmeester Jr. w^i'd de stichting eener vereeniging voorbereid en vóór het
einde van den cursus was do Ned. Vereeniging voor Teekenonderwijs opgericht.