Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
particuliere instellingen begrepen werd dat er iets gedaan
moest worden om de vroeger zoo lioog geroemde en thans
zoo vervallen Nederlandsche Kunstindustrie weer uit dien
staat te verheffen , en dat het teekenonderwijs daarvoor
de machtigste hefboom was. Ook 's lands regeering trok
zich de zaak aan. Was toen ter tijde het nieuwe Rijks-
museum in aanbouw en als het ware gei-oei:)en om het
grootste monument te worden, dat van den geest dier
dagen voor het nageslacht moest getuigen , Nederlands
Kegeering , en vooral een harer voornaamste raadgevers ,
begreep ook, dat alle maatregelen tot verheffing van kunst-
zin en kunstsmaak schipbreuk zouden leiden , indien het
kunstonderwijs en vooral het teekenonderwijs aan den am-
bachtsstand niet met kracht werd bevorderd en het bestaande
niet werd gereorganiseerd.
De eerste teekenen daarvan bleken uit het feit, dat in
1879 twee teekenleeraars, de H.H. Molkenboer en Strie-
ning , door het Rijk uitgezonden werden om in België de
vorderingen en den toestand van het daar in dien tijd
gereorganiseerde teekenonderwijs te gaan bestudeeren, ten
einde daarvan rapport uit te brengen. Deze maatregel
heeft groote gevolgen gehad. In 1880 werden alle tee-
kenonderwijzers in Nederland uitgenoodigd om in de maand
Augustus van dat jaar een cursus bij te wonen in de
Kijksakademie van Beeldende kunsten te Amsterdam ter
verbetering van het Teekenonderwijs hier te lande. Een
70tal personen, waaronder maimen, die reeds jaren lang
op dit gebied werkzaam waren , namen daaraan deel en
konden zich daardoor op de hoogte stellen van alles, wat
dcor de Heeren Molkenboer en Striening op het gebied
van het teekenonderwijs in België was opgemerkt. Veel
heeft deze cursus bijgedragen om het onderwijs te ver-
beteren en vooral om nieuw leven daaraan te geven. Zeker
is het ontstaan van de Nederlandsche Vereeniging voor
Teekenonderwijs door dien cursus en uit de deelnemers van
dien cursus niet een der minste resultaten van den van
Rijkswege genomen maatregel. *).
') De eeibte maatregel, die door de Ned. Kegeering werd genomen ten
• >