Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t ^^
t School lag opgesloten in vervulling is gekomen. Toen
; toch zeide i 'e spreker o. a. : „Wilt gij ons vergunnen te
I, dweepen , i m zouden wij wenschen te droomen , dat dit
> nederige hf ;in van aanmerkelijke gevolgen mocht worden
voor de toe omst. Dan zien wij in onze vei'heelding binnen
. ettelijke ja en dit voorbeeld overgenomen en verbeterd
door verscl llende steden en allengs ons vaderland overal
bevoorrecht net de oprichting van industrieele vakscholen,
die een de middelen moeten zijn voor een hernieuwde
opleiding t t Nijverheid. Dan zien wij de Kegeering
aan de eisc lien des tijds gehoor gevend zich dit volks-
belang met warmte aantrekken en niet alleen dergelijke
inrichtingen steunen met hare hulp, maar weldra tot
betere voort ereiding het teekenonderricht als vast leervak
J doen opnemtn in alle inrichtingen van onderwijs van lager
J tot hooger. Dan zien wij kleine museën van kunstnijver-
heid verspr(3id over den lande en grootere in onze hoofd-
steden en de uitgebreidste, eene harer waai'dig, in de
hoofdstad des Kijks. Dan zien wij van lieverlede van alle
, zijden het gevoel voor kunst opgewekt; bij grooten en
^ kleinen, bij den man van fortuin en den daglooner, den
verbruiker strenger in zijne eischen, den industrieel bekwaam
, en gereed daaraan te voldoen."
h. Quellinm school.
Een der grootste drijfveeren tot de voortvarendheid,
waarmede de Haarl. K. N. School werd in het leven ge-
roepen, bestond daarin, dat terzelfder tijd zich te Amster-
dam eene commissie gevormd had met het doel eene
dergelijke school in het leven te roepen, die dan ook
spoedig daarna onder den naam van Quellinus School werd
geopend. De commissie van het Haarl. museum, en vooral
het lid A. C. Kruseman, kon niet dulden, dat deze vroe-
ger zou geopend worden dan hare school.
c. Tijdelijke cursus te Amsterdam.
Spoedig bleek het dat niet alleen in den boezem van