Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
directeur had een leerplan opgemaakt, waarin de leerstof^
de logische volgorde en het innig verband , waarin de
vakken onderling behandeld moesten worden, was opge-
nomen en daai'door geheel geschikt was voor de school
in den toestand, waarin zij zich bevond, en het doel, dat
haar was voorgeschreven. Niettegenstaande gebrek aan
onderwijzend personeel werd toch dit plan goed gevolgd ,
en de school , die met een dertigtal leerlingen geopend
was , trok zoodanig de aandacht van het publiek, dat reeds
een halfjaar later een nieuwe cursus kon geopend worden
met ruim honderd leerlingen. Het was toen dringend
noodig het onderwijzend personeel uit te breiden; maar
een minder gelukkige keuze bij het benoemen van Leeraars
en verandering van programma deden met andere omstan-
digheden een tijd lang een toestand ontstaan, die nadeelig
op school en onderwijs inwerkten. Het duurde dan ook
vele jaren eer men kon zeggen , dat de school eenigszins
aan haar doel ging beantwoorden. Eerst toen men er toe
besloot het grondige en meer praktische onderwijs over te
laten aan de reeds lang bestaande teekenscliolen en zich
slechts te bepalen tot de toepassing van uitsluitend Kunst-
industrieel onderwijs aan wat het elementair teekenen
betreft reeds goed onderlegde leerlingen, kon de school
gaan wijzen op zeer uitstekende resultaten. De voort-
varendheid der toenmalige Commissie is oorzaak , dat het
plan om hare school een modelschool te doen zijn , door
welks invloed en voorbeeld het Teekenonderwijs in Neder-
land zou hervormd worden , geheel mislukt is. Wel zijn
de leerplannen der tegenwoordig goed georganiseerde
Teekenscholen geheel in den geest van het eerste Leer-
plan der Haarlemsche Kunstnijverheidsschool; doch daar
die school zelve al spoedig van dit leerplan was afgeweken,
kon zij moeielijk beweren , dat de reuzenschreden, waar-
mede het teekenonderwijs in Nederland na 1877 is vooruit-
gegaan , aan haren invloed zijn te danken.
En toch kan het niet ontkend worden , dat veel van
de profetie, die in enkele gezegden van den Heer A. C,
Kruseman bij de openingsrede der Haarlemsche K. N.