Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Icoraen. Deze handleiding is verschenen in 1860 en bevat
behalve het teekenen naar de natuur ook eenige vooraf-
gaande oefeningen.
Drie jaren later verscheen er een handleiding tot het
teekenen naar de natuur, eveneens naar aanleiding der
Leerwijze van Gebrs. Dupuis, van de hand des Heeren
Braet von Ueberfeldt en V. Bing , ook met voorafgaande
oefeningen ; die, hoewel zij verschillen van die, welke
Plaatzer v. d. Huil aanbeval , toch getuigenis geven , dat
men toen reeds tot de overtuiging was gekomen , dat het
denkbeeld van Dupuis, vifulidfend natuurteelienen , niet
consequent kan doorgevoerd worden. Li 1861) verscheen
er een werkje van J. H. van Duinen, waarin voornamelijk
de Leerwijze van Braet van L'eberfeldt en Bing wordt
aanbevolen, waaruit dus blijkt, dat die voorschriften reeds
zes jaren vrij algemeen werden gevolgd. In elk geval kan
men zeggen , dat na de wet van 1857 de leerwijze Dupuis
algemeen aangeprezen werd; wat een natuurlijk gevolg
was van de eischen . die men stelde voor het examen in
het teekenen bij het Lager Onderwijs , zooals die vastge-
steld waren door het programma van 1858. Men eischte
daarin kennis van verschillende methoden, bepaaldelijk
van die van Dupuis. Wel verviel de naam .Dupuis" in
een in 1865 nieuw vastgesteld programma; maar doordat
de praktische bedrevenheid in het teekenen naar voorwer-
pen daarin als de eerste voorwaarde gesteld bleef, kan <
dit toch als oorzaak beschouwd worden dat het hoofddenk-
beeld van Dupuis gehandhaafd bleef.
Ook in de werkjes van den heer Molkenboer, waarvan
het eene tot titel voert: , Wat is noodig, nuttig en uit-
voerbaar bij het lager en voortgezet onderwijs om den
kunstsmaak te vormen en de kunstvaardigheid te vermeer-
deren", en in het andere : .Eenige bladzijden over het
natuurteekenen", staat het teekenen naar de natuur in
den geest van Dupuis op den voorgrond.
En toch deze werkjes wijzen reeds op eene verandering,
die als een gevolg kan beschouwd worden van de kunst-
nijverheidsbeweging van hun tijd; beide werkjes toch zagen