Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mogelijk deed im-ichten. De Heer van Eeden had met
het doel om inlichtingen te winnen en aankoopen te doen
in 1876 de voornaamste Museums van Kunstnyverheid in
Duitschland bezocht, en daarvoor achtereenvolgens de steden
Keulen , Hannover , Berlijn , Dresden , Praag , Weenen ,
Salzburg, München en Neurenbei'g uitgekozen. Van deze
belangryke reis heeft de Heer v. Eeden een verslag uit-
gebracht , dat om zijn belangrijkheid , zijn rijken inhoud
en bevalligen vorm, en omdat het den lezer zulk een
juist denkbeeld geeft van het doel en het nut van kunst-
nijverheids-museën ten volle verdient, dat er na 19 jaren
nog eens de aandacht op gevestigd wordt. Dit verslag is
opgenomen in het tijdschrift der Maatschappy , onder den
titel van ,de Duitsche Musëen van Kunstnijverheid in 1876",
in het Juni en Juli-nummer van 1877. Een ieder, die
belang stelt in de kunstnijverheid en met dit interessante
artikel niet bekend is , kan de lezing ten zeerste aanbe-
volen worden.
Had de Commissie voor het stichten van een museum
van kunstnijverheid met vele bezwaren te kampen en
waren deze voornamelyk van geldelijken aard, zij zijn
door vorstelijke en anderer hulp volkomen overwonnen.
Het was mogelijk geworden dat op den lOOsten gedenk-
dag van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid te Haarlem het eerste Nederlandsche
Museum voor Kunstnijverheid plechtig kon geopend worden
door wijlen Prins Hendrik der Nederlanden, en daarom
kan die dag — 18 Juli 1877 — als een der belangrijkste
dagen geboekstaafd worden voor de ontwikkeling en den
vooruitgang, die wij sedert 1877 hebben waargenomen op
het gebied der Nederlandsche Kunstnijverheid en het daar-
aan zoo naauw verwante T e e k e n o n d e r w ij s in Nederland.