Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
aangewezen. De leerling is dan in staat ieder leesboek, dat voor
inhoud en taalvorm geen te hooge eischen stelt, te lezen en te vatten.
De leesoefening kan dus verder, volgens andere beginselen ge-
kozen, met ieder geschikt leesboekje worden voortgezet. De leerling
heeft den eersten trap van het leesonderwijs bestegen, hij kan lezen
en het gelezene verstaan.
De plaatjes, die hier en daar bij de lesjes zijn gevoegd, hebben
ten doel, om te wijzen op de doorgaande toepassing van het be-
ginsel der aan schouwing, dat wij bij alle aanvankelijke leesoefe-
ning wensehen te volgen. Zij zullen natuurlijk ook dienen, om aan
het leesboekje een aantrekkelijk voorkomen te geven. Was onze
wensch vervuld, dan had de hand der kunst alle teekeningen zoo-
wel ontworpen als in houtsnee overgebracht; want ook het eerste
leesboek moet den zin voor het ware en schoone bij het kind aan-
kweeken en zijn smaak beginnen te vormen.
Het praktisch gebruik onzer Leesboekjes bij het onderwijs eener
schoolklasse volgt wel als van zelve uit het overzicht van den Leergang.
Toch schijnt het niet overbodig hier te waarschuwen tegen eene
verkeerde opvatting, die ons meermalen is voorgekomen. Zij bestaat
daarin, dat men het onderwijs met de leesboekjes begint. Dat
is tegen de bedoeling. Eerst de aanschouwings- en spreekoefening,
dan het leeren kennen van de letterteekens, vervolgens lees-
oefeningen bij het schoolbord en eindelijk het leesboekje als
laatste lid in de rij der oefeningen.
Voor het leeren kennen der hoofdletters hebben wij geen af-
zonderlijke oefeningen aangewezen. Het ligt in onze bedoeling, dat
de onderwijzer zoo spoedig mogelijk de kleinen met dien gewijzigden
vorm bekend make, wanneer de herkenning van den gewonen letter-
vorm hun geene moeite meer oplevert. Ongemerkt komt dan de
vorm der hoofdletters achtereenvolgens hun onder "t oog. Daarom
worden ze in do leeslesjes door ons reeds geregeld gebruikt.