Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
maakt naar aanleiding van den naam van het voorwerp der aan-
schouwingsoefening. De leerling wijst dan in het boek aan de letters
en woorden, die op het bord worden voorgeschreven, besproken en
verklaard. Zoo wordt zijne leesoefening ongemerkt van het bord in
het boek overgebracht. Weldra begint dan het eigenlijk lezen met
het opnemen van de kleine leeslesjes, die het boekje naar aanlei-
ding van de aangeleerde lettervormen bevat. Het wertuigelijke van
deze oefening kan nu den leerling geen of weinig moeite meer ge-
ven; daarom vestigt zich de aandacht van den onderwijzer vooral
op het welverstaan van het gelezene en niet minder op eene natuur-
lijke, bevallige voordracht. Gedurig vindt hij daarbij aanleiding om
het kind op de uitspraak der woorden te doen letten, en hem door
voorbeelden uit de beschaafde spreektaal duidelijk te maken, dat
het wijzigen van den toon, waarmede een woord of een volzin wordt
uitgesproken, in verband staat met de gedachte, die er door wordt
uitgedrukt of met de bijzondere bedoeling van den spreker.
De Leesboekjes bij deze Leerwijze behoorende zijn verdeeld in
vijf stukjes, die ook te zamen als een doorloopend geheel, onder
den titel van Het Gulden Kinderboek, eerste leesboek voor
Huisgezin en School, zijn uitgegeven. In dezen vorm zijn ze mis-
schien beter geschikt voor het gebruik in het Huisgezin, waar de
Moeder zich eenige moeite wil geven, om het kind bezig te houden
en door aanschouwings- en spreekoefening, door vertellen en ge-
heugenoefening zijne aanvankelijke ontwikkeling te bevorderen. Onge-
merkt, althans zonder merkbare moeite zal de kleine dan daarbij
leeren lezen, wanneer men onze Leerwijze in langzamen maar gere-
gelden voortgang toepast. Het Gulden Kinderboek geeft een geleidelijk
overzicht van de geregelde uitbreiding der leesoefening naarmate
er telkens nieuwe spraakgeluiden met de daaraan beantwoordende
letterteekens aangeleerd en dus andere woordvormen kunnen opge-
nomen worden.
.■i*