Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
knoopen zich onderscheidene andere oefeningen vast, die bij 't on-
derwijs der aanvangsklasse t'huis behooren.
Ten einde aan de oefeningen eenige volledigheid te geven, benevens
genoegzame ruimte voor afwisseling, en den weg te banen tot het be-
reiken van eene zekere volkomenheid, ook buiten de eigenlijke lees-
oefening , voegen wij in de praktische uitvoering dezer beginselen nog
't een en ander daarbij.
Vooreerst strekken daartoe eenige opgaven voor spreelwefeiiitiy.
Deze hebben ten doel, voor zooverre zij uit enkele woorden be-
staan, om den leerling den letterklank duidelijk te doen hooren
en hem aan 't weergeven ervan te gewennen. Hij wordt daardoor
in 't gebruiken van zijn orgaan geoefend en leert den letterklank,
onder den invloed van verschillende klankwijzigers, zuiver voort-
brengen. Verder hebben die opgaven ten doel, om hem, door
voor- en naspreken, verschillende spreekvormen eigen te maken,
opdat hij later in staat zij, de leesoefening in den vereischten toon
en met den natuurlijken klem voor te dragen. Daartoe bestaat er
in de onderscheidene spreekoefeningen eene geleidelijke, zij het dan
ook geen al te strenge opklimming.
JSij de behandeling van iedere plaat is voorts eene kleine vcrlelliiK/
gevoegd, die de onderwijzer tot afwisseling van de leesoefening, of
waar het overigens pas geeft, kan voordragen, ten einde de
aandacht der kleinen op te wekken of hunne belangstelling voor
het behandelde onderwerp levendig te houden. Ten einde verschei-
denheid en afwisseling te bevorderen zijn nu en dan ook doelmatige
vertellingen uit algemeen bekende kinderwerkjes of leesboekjes op-
gegeven, waarvan men naar omstandigheden gebruik kan maken.
Daartoe dient ook de opgave van eenige versjes, die men door
voor- en naspreken kan laten van buiten leeren, van korte spreuhen
als ook van liedjes, die aanleiding geven tot de eerste eenvoudige
zangoefening. Dat alles geeft zooveel mogelijk geschikte afwisseling
BOüMAN, Aansrh. Leesleerw. 3e ilnik. .'!